දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි