වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique brass lamp with 12 hands
Antique brass lamp with 12 hands

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 95,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique bronze picture frame
Antique bronze picture frame

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique coffee grinder
Antique coffee grinder

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 27,500

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique picture plate
Antique picture plate

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,500

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique dinning table England and items
Antique dinning table England and items

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - antique cristal set
antique cristal set

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 27,500

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - antique german tabel clock
antique german tabel clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 27,500

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique angles candle stand
Antique angles candle stand

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique peacock candle stand
Antique peacock candle stand

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,750

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antiqe coins
Antiqe coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique lamp glass
Antique lamp glass

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,500

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Silver set with original box
Silver set with original box

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old ceylon coins
Old ceylon coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 39
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - 1996 Cricket World Cup
1996 Cricket World Cup

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Paintings/Art
Paintings/Art

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,850

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Ceylon Stamps
Old Ceylon Stamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 50
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Cross Stitch
Cross Stitch

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 56
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Sri Lanka old note
Sri Lanka old note

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 57
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Rs10.coins
Rs10.coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!