වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Ornaments
Antique Ornaments

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

පැය 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique telephone
Antique telephone

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Oil and acrylic paintings
Oil and acrylic paintings

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Watercolor, Charcoal and Pencil Art
Watercolor, Charcoal and Pencil Art

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,800

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Watercolour Bird Art
Watercolour Bird Art

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,700

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Marilyn Monroe Watercolor Art Collection
Marilyn Monroe Watercolor Art Collection

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Flower Basket
Flower Basket

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 650

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Green Modern Flower Deco
Green Modern Flower Deco

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,350

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Horse riding statue
Horse riding statue

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,150

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Large Crystal Vase
Large Crystal Vase

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - "little Home" Cross Stitch
"little Home" Cross Stitch

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Greeting Cards
Greeting Cards

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - "Jesus" cross stitch
"Jesus" cross stitch

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 52,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique vases
Antique vases

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique brass items collectables
Antique brass items collectables

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Wooden Carvings
Antique Wooden Carvings

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 41
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Handmade Cards
Handmade Cards

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 120

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique jewlere box
Antique jewlere box

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250,000

දින 43
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique ornaments
Antique ornaments

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 54
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Queen Elizabeth photo
Queen Elizabeth photo

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 56
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Art for sale
Art for sale

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!