දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Inkel mega power(power amplifier)
Inkel mega power(power amplifier)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Drone
Drone

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha Cx40 guitar
Yamaha Cx40 guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - NIKE football Boots
NIKE football Boots

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha XP3500 Amplifier
Yamaha XP3500 Amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-ගම්පහ - COMBACT XL GAINER
COMBACT XL GAINER

ගම්පහ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,900

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Kids car
Kids car

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 18,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland XP 80
Roland XP 80

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Nike Jordan
Nike Jordan

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Imperial Ceramic Vase
Imperial Ceramic Vase

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 26,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL Bin & Top
JBL Bin & Top

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundking FP215A Active Powered Speaker
Soundking FP215A Active Powered Speaker

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 54,500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - orbitrek
orbitrek

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket Bat
Cricket Bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket bat
Cricket bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Lem 24 Mixer
Lem 24 Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 69,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mackie 32 Mixer
Mackie 32 Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Eaw 3 Way speakers
Eaw 3 Way speakers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 58,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - RCF Powered speakers.
RCF Powered speakers.

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar melody
Guitar melody

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Pioneer 1000 DJ Console
Pioneer 1000 DJ Console

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - EL 2000 Sd18elv2
EL 2000 Sd18elv2

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Vintage Italian Mirror
Vintage Italian Mirror

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Acer body rider ...
Acer body rider ...

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Marahall Super Lead100 /1960A 4x12
Marahall Super Lead100 /1960A 4x12

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!