දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 8 Channel Hikvision camera system
CCTV 8 Channel Hikvision camera system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 97,750

දින 3
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube Wells ( නළ ළිං)
Tube Wells ( නළ ළිං)

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 3
CCTV 4 channel system installing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 48,500

දින 6
ELECTRICAL PANEL INSTALLATION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 17
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - HIKVISION CCTV System
HIKVISION CCTV System

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 5,000

දින 30
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - 3C 2v and TT twin cable
3C 2v and TT twin cable

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 3,600

දින 30
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - 3U DVR rack Installing
3U DVR rack Installing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 3,800

දින 30
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tag antenna EAS Systems Installing
Tag antenna EAS Systems Installing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 60,000

දින 35
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA , DVR REPAIRING
CCTV CAMERA , DVR REPAIRING

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 35
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 4 Channel camera system
CCTV 4 Channel camera system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 65,000

දින 35
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube well Construction
Tube well Construction

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 800

දින 39
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - සිවිලිං( celing )
සිවිලිං( celing )

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 95

දින 41
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - MARINA TUBE WELLS
MARINA TUBE WELLS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 41
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Welding Workers Kurunegala
Welding Workers Kurunegala

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 1,000

දින 42
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - RESHADI CONSTRUCTION
RESHADI CONSTRUCTION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 52
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Titanium terrazzo concrete work
Titanium terrazzo concrete work

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 52
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Sandblasting Sand blasting Sandblast
Sandblasting Sand blasting Sandblast

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!