දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Light & Space paints
Dulux Light & Space paints

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 895

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vertical milling machine
Vertical milling machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 395,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Small Diesel Engine
Small Diesel Engine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - R 180 Engine
R 180 Engine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 5 KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)
5 KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 850,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Restaurant Items
Restaurant Items

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Lathe Machine In Kottawa
Lathe Machine In Kottawa

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar -2 KW-Solax
Solar -2 KW-Solax

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 395,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Hot Water System
Hot Water System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 67,500

දින 24
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano roofing sheet hut
Amano roofing sheet hut

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,100,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 1 1/2 Bag Mixture
1 1/2 Bag Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Half bag Mixtures
Half bag Mixtures

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Net Metering System-5000 W
Solar Net Metering System-5000 W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 850,000

දින 33
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar PV System
Solar PV System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 295,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Paint grinding guage & viscosity cup
Paint grinding guage & viscosity cup

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,000

දින 36
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks
Bricks

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vibrator With Engine
Vibrator With Engine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 53,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Silent Diesel Welder & Generator –5KW
Silent Diesel Welder & Generator –5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 210,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Water Pump with Engine
Water Pump with Engine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shovel Vibrator
Shovel Vibrator

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Block Making Machine
Block Making Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 105,000

දින 46
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 1.0 kW Solar Panel system
1.0 kW Solar Panel system

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 295,000

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vietnam Mixture
Vietnam Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vibrator Cable
Vibrator Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!