දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - 6 GENUINE DISPLAY FIX
6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 14,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE 6 | 6S DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE 6 | 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 7 DISPLAY - ORIGINAL
IPHONE 7 DISPLAY - ORIGINAL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 18,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE REPAIR SPECIALIST
IPHONE REPAIR SPECIALIST

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE 6S PLUS DISPLAY FIX
GENUINE 6S PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 18,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE CAMERAS FIX 5S/6/6S/6s+/7
GENUINE IPHONE CAMERAS FIX 5S/6/6S/6s+/7

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 14,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE 5S DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE 5S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 GENUINE BATTERY FIX
IPHONE 6 GENUINE BATTERY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE DISPLAY 7 PLUS FIX
GENUINE DISPLAY 7 PLUS FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 26,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE SERVICE & MAINTENANCE
PHOTOCOPY MACHINE SERVICE & MAINTENANCE

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies Service
Nannies Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - සිංහල / English Type Setting
සිංහල / English Type Setting

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 35

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 6s Genuine display
6s Genuine display

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 14,000

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE BATTERY FOR IPHONES
GENUINE BATTERY FOR IPHONES

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 6 GENUINE DISPLAY FIX
6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 5 GENUINE DISPLAY FIX
5 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - REPAIR IPHONES DOOR TO
REPAIR IPHONES DOOR TO

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 14,000

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE BATTERY FIX 6PLUS/6S+
GENUINE BATTERY FIX 6PLUS/6S+

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa shampooing
Sofa shampooing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Genuine battery 6s plus
Genuine battery 6s plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE REMOVED FROM IPHONE LOCK
GENUINE REMOVED FROM IPHONE LOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE BATTERY
IPHONE GENUINE BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 30
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 PLUS GENUINE BATTERY
IPHONE 6 PLUS GENUINE BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 30
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE DISPLAY FIX
IPHONE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!