දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms/ Annex for Executive Ladies Kelaniya
Rooms/ Annex for Executive Ladies Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for ladies - Rajagiriya (Kalapaluwawa)
Room for ladies - Rajagiriya (Kalapaluwawa)

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Room Rent in Kiribathgoda
Boarding Room Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Two rooms are available for a female in Dalugama
Two rooms are available for a female in Dalugama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstairs Room For Rent In Makola
Upstairs Room For Rent In Makola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in - Kelaniya
Room for Rent in - Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kelaniya
Room for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex with A/C - kiribathgoda
Annex with A/C - kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kiribathgoda.
Rooms for Rent in Kiribathgoda.

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Hunupitiya
Annex For Rent - Hunupitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Dalugama
Annex For Rent - Dalugama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room in KIRIBATHGODA for Rent
Room in KIRIBATHGODA for Rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent Kelaniya
Annex For Rent Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex foe Rent in Kiribathgoda
Annex foe Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For Rent in Kiribathgoda.
Rooms For Rent in Kiribathgoda.

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms For rent in Makola
Rooms For rent in Makola

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent @ Kiribathgoda Town
Annex For Rent @ Kiribathgoda Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Dalugama Kelaniya
Rooms for Rent in Dalugama Kelaniya

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent - Mahara, Kadawatha
Annex for rent - Mahara, Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Kelaniya
Annex for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Kiribathgoda
Room for rent - Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room For Rent Kiribathgoda hospital road
Room For Rent Kiribathgoda hospital road

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - 2 Bedroom Annex Close to Makola Junction
2 Bedroom Annex Close to Makola Junction

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kiribathgoda
Rooms for rent in Kiribathgoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex & Rooms for Boys - Kiribathgoda
Annex & Rooms for Boys - Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!