දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex & Rooms for Boys - Kiribathgoda
Annex & Rooms for Boys - Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Rooms For Boys In Kiribathgoda
Boarding Rooms For Boys In Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kiribathgoda
Annex for rent in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT IN KIRIBATHGODA
ROOM FOR RENT IN KIRIBATHGODA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Kiribathgoda
Room for rent in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms rent for boys -Kiribathgoda
Rooms rent for boys -Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent Kiribathgoda
Rooms for Rent Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent Kiribathgoda
Room for Rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent Kiribathgoda
Annex for Rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in Kiribathgoda
Rooms for Rent in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for rent in Kiribathgoda
Rooms for rent in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House for rent in Kiribathgoda
House for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Room Rent in Kiribathgoda
Boarding Room Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - 2 bedroom annex - Makola, Kiribathgoda
2 bedroom annex - Makola, Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Ladies Kelaniya
Rooms for Ladies Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM ONLY FOR GIRLS In Kiribathgoda
ROOM ONLY FOR GIRLS In Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House For Rent In Makola
House For Rent In Makola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!