දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Cardiff 1st Semester Assignments
Cardiff 1st Semester Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-නුවර - Biology Resource Books Sinhala and English
Biology Resource Books Sinhala and English

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-නුවර - CCTV course
CCTV course

නුවර, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

පෙළ පොත්-නුවර - Biology New Syllabus Sinhala Unit 2
Biology New Syllabus Sinhala Unit 2

නුවර, පෙළ පොත්

රු 300

පැය 3
Mathematics Tution Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,000

පැය 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Zero Plagiarism Assignments
Zero Plagiarism Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Projects / Research and Assignments
Projects / Research and Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

දින 1
පෙළ පොත්-නුවර - Biology resource book (Biology sinhala syllabus)
Biology resource book (Biology sinhala syllabus)

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - STUDY & WORK IN JAPAN
STUDY & WORK IN JAPAN

නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Accounting (English medium)
A/L Accounting (English medium)

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 2
Grade 10 & 11 Business Studiess Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L ICT Theory and Revision classes Kandy
A/L ICT Theory and Revision classes Kandy

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Cardiff Bsc Assignments
Cardiff Bsc Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Cardiff MBA Assignments
Cardiff MBA Assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Ielts Courses in Kandy
Ielts Courses in Kandy

නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 25,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Undertake IT Assignments (HND to PHD)
Undertake IT Assignments (HND to PHD)

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,300

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - O/L Commerce
O/L Commerce

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 550

දින 8
SFT Science for Technology

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,000

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - IELTS Practice
IELTS Practice

නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 10
Assignments with No Plagarism

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - MBA Assignment Help
MBA Assignment Help

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 11
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - No plagiarism assignments
No plagiarism assignments

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 12
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel A2 MODULAR MATHEMATICS FURTHER PURE 3
Edexcel A2 MODULAR MATHEMATICS FURTHER PURE 3

නුවර, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 15
Advanced Level Chemistry

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Sinhala & English Medium Science (Grade 6-11) Tuition Classes
Sinhala & English Medium Science (Grade 6-11) Tuition Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L 2021 Physics Class (Kandy, Matale) | Group Classes
A/L 2021 Physics Class (Kandy, Matale) | Group Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-නුවර - Reliable Assignment Help
Reliable Assignment Help

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!