දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mixer concrete -Electric
Mixer concrete -Electric

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Catering Items & Accessories
Catering Items & Accessories

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Incense stick Machine
Incense stick Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 7
Professional Web Design & Development

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - boggal wikinimata
boggal wikinimata

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 34

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,250,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Yanmar)
Generator (Yanmar)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 900,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Airman)
Generator (Airman)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Airman)
Generator (Airman)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,450,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Air Compressor
Air Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Plate Vibrator
Plate Vibrator

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 150,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Komatzu)
Generator (Komatzu)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 500,000

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Roofing sheets-ASA
Roofing sheets-ASA

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 135

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - JUKI Single Needle Machine
JUKI Single Needle Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless Steel Buffet Display Counter
Stainless Steel Buffet Display Counter

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Teak timber supply
Teak timber supply

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Restaurant Equipment
Restaurant Equipment

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 395,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressor Airman PDS 655S
Compressor Airman PDS 655S

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!