දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Concrete Mixer Electric
Concrete Mixer Electric

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Wood sanding machine
Wood sanding machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - LDPE Shopping Bags Extruder
LDPE Shopping Bags Extruder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - high pressure machine ql 280
high pressure machine ql 280

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset Printer Machine
Offset Printer Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Large sublimation printer & heat press
Large sublimation printer & heat press

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressure 90 airman
Compressure 90 airman

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Makita Cut Off
Makita Cut Off

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bakery Items
Bakery Items

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bitumen Sprayer
Bitumen Sprayer

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Arecanut peeling Machine ( Dry Crop)
Arecanut peeling Machine ( Dry Crop)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Powerloom Machines
Powerloom Machines

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Chines cutter for sale
Chines cutter for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 330,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Heidelberg offset printer machine
Heidelberg offset printer machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,550,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Hotel items
Hotel items

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 420,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Racing Brand Metering Device.
Racing Brand Metering Device.

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Electric light show case stainless steel
Electric light show case stainless steel

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 38,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Scale machine
Scale machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Fish Cutting Machine
Fish Cutting Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Roland Digital Printing Machinery
Roland Digital Printing Machinery

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset Plate Maker For Sale - Kandy
Offset Plate Maker For Sale - Kandy

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Chicken Display
Chicken Display

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 54,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bekary equipments..
Bekary equipments..

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Motor & gear motors
Motor & gear motors

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - HUGO Angle Grinder 4" 800W
HUGO Angle Grinder 4" 800W

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,999

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!