දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Petrol Demolition Breaker - Full Boar
Petrol Demolition Breaker - Full Boar

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Petrol Demolition Breaker - Full Boar
Petrol Demolition Breaker - Full Boar

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,000

විනාඩි 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Supermarket Machinery & Equipment
Supermarket Machinery & Equipment

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,268,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - KORD printing machine
KORD printing machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,575,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mixer concrete -Electric
Mixer concrete -Electric

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Catering Items & Accessories
Catering Items & Accessories

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Incense stick Machine
Incense stick Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Air Compressor
Air Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Plate Vibrator
Plate Vibrator

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - JUKI Single Needle Machine
JUKI Single Needle Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless Steel Buffet Display Counter
Stainless Steel Buffet Display Counter

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Restaurant Equipment
Restaurant Equipment

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 395,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressor Airman PDS 655S
Compressor Airman PDS 655S

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Automatic dumpling machine
Automatic dumpling machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Heidelberg sbg cylinder
Heidelberg sbg cylinder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,250,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - PNEUMATIC COMPONENTS
PNEUMATIC COMPONENTS

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Jewellery wire & sheet rolling machines
Jewellery wire & sheet rolling machines

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Woodmizer LT15 bandsaw
Woodmizer LT15 bandsaw

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block gal machine Brick
Block gal machine Brick

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 995,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Buffet bellmore, Freezer & Table
Buffet bellmore, Freezer & Table

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 51
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cement Block Making Machine
Cement Block Making Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 53
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Tile Cutter 24" CROWNMAN
Tile Cutter 24" CROWNMAN

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Rent-Airman PDS 125 Air Compressor
Rent-Airman PDS 125 Air Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!