දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 79,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset printing machine
Offset printing machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,450

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Making Machine 5 blocks
Block Making Machine 5 blocks

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bakery Items
Bakery Items

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 310,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Gestetner Offset Machine
Gestetner Offset Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu Plate
Kottu Plate

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - wheel alignment machine. 3D
wheel alignment machine. 3D

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 940,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bekery /restaurant item for sale
Bekery /restaurant item for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cake Cupboard
Cake Cupboard

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 123

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bottle Coolers
Bottle Coolers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 265,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 169,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 105,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Vegitable racks
Vegitable racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Egg racks
Egg racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Paper cutter for sale
Paper cutter for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cold Room
Cold Room

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND
Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,975

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - TWO DRYERS
TWO DRYERS

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,000,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bending Machine
Bending Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezer
Deep Freezer

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - WOOD MAIZER LT20 Hydralic
WOOD MAIZER LT20 Hydralic

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,750,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressor for Sale
Compressor for Sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 79,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!