දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Grinding Maxing
Grinding Maxing

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Angle Grinder
Angle Grinder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,499

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank
Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill
Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 82,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressor
Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 295,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu Plate
Kottu Plate

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Shawarma Machine (Brand new)
Shawarma Machine (Brand new)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cash Counter - 2'
Cash Counter - 2'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bain Mary - Box 5'
Bain Mary - Box 5'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Sink - 3'
Sink - 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - High Presure Cooker - Single
High Presure Cooker - Single

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Corners - Box 5x5
Corners - Box 5x5

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Box Showcase - Feet 3'
Box Showcase - Feet 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cake Cupboard - Feet 6' x 3'
Cake Cupboard - Feet 6' x 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bend Showcase - Feet 3'
Bend Showcase - Feet 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bottle Coolers
Bottle Coolers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 269,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 169,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 109,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Vegitable racks
Vegitable racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Egg racks
Egg racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND
Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,975

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Paper Cutter for printing
Paper Cutter for printing

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Ice Cream Kottu Machine
Ice Cream Kottu Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!