දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Lecture hall Chair
Lecture hall Chair

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - newly bought DAMRO chairs
newly bought DAMRO chairs

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 64,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer
Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Luxury sofa set
Luxury sofa set

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Door (Munvashal Kathavu)
Door (Munvashal Kathavu)

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - haingar
haingar

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - kulanthai aadum kaddil
kulanthai aadum kaddil

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dressing table
Dressing table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer
Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - கடை தளபாடங்கள் கதிரைகள்
கடை தளபாடங்கள் கதிரைகள்

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer
Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dining table
Dining table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Furniture for office and institutions.
Furniture for office and institutions.

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Unused DAMRO chairs for sale
Unused DAMRO chairs for sale

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Triple Size Bed
Triple Size Bed

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Double Cloth Organizer
Double Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

දින 36
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cupboard
Cupboard

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,500

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Table With Glass Top
Table With Glass Top

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dressing Table
Dressing Table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dressing table
Dressing table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Imported Spring Triple Bed
Imported Spring Triple Bed

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Cuboard
Cloth Cuboard

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

දින 44
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Office chairs
Office chairs

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - High back chair
High back chair

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Office table
Office table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!