දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK
1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,740

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 430

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bars
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bars

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry dust ( Gall Kudu)
Quarry dust ( Gall Kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Reasonable price G.I. tube’s
Reasonable price G.I. tube’s

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,850

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed sea Sand
Washed sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cement blocks
Cement blocks

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA STEEL GI TUBES
MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Metal (3/4)
Metal (3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - (6X4) Kalugal (for foundation )
(6X4) Kalugal (for foundation )

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Construction Materials for Sale
Construction Materials for Sale

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for filling (Only Jaela area)
ABC for filling (Only Jaela area)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sand Only ja-ela area
Sand Only ja-ela area

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stone (4 X 7 14)
Block stone (4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT (SLS certified)
Ashok TMT (SLS certified)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 430

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Melwa QST bar
Melwa QST bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 535

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!