දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Gi Steel Box Bar at Jaela,
Gi Steel Box Bar at Jaela,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 910

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - River Sand
River Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Aggregate Concrete Bricks Matel (3/4 Stone)
Aggregate Concrete Bricks Matel (3/4 Stone)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Gi Tubes
Gi Tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,100

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed Sea Sand
Washed Sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR
GI STEEL BOX BAR

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 700

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Engineering GADOL
Engineering GADOL

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE GI tube
ALL SIZE GI tube

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,080

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,800

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT
Ashok TMT

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 470

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok Tmt
Ashok Tmt

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 470

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed Sand
Washed Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Land fillings,
ABC for Land fillings,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rubble (Kalugal)
Rubble (Kalugal)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 570

දින 36
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry Dust ( Gall Kudu).
Quarry Dust ( Gall Kudu).

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,800

දින 36
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI tube
ALL SIZE MELWA STEEL GI tube

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,090

දින 40
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MULTILAC LUXURY ACRTKIC FILLER
MULTILAC LUXURY ACRTKIC FILLER

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 645

දින 49
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MULTILAC PAINTS
MULTILAC PAINTS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,295

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!