දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (cement blocks)
බ්ලොග් ගල් (cement blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel GI tubes
All Size Steel GI tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 960

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed Sea Sand
Washed Sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Landfilling
ABC for Landfilling

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rubble ( Kalugal )
Rubble ( Kalugal )

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ((Cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
((Cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel GI tubes
All Size Steel GI tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 970

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 560

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - River Sand
River Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR...
GI STEEL BOX BAR...

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 915

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (Cement Blocks)
බ්ලොග් ගල් (Cement Blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Metal stones (3/4)
Metal stones (3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES
ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 955

දින 26
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 699

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry Dust ( Gall Kudu)
Quarry Dust ( Gall Kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 35
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks)Free Delivery
4 X7X14(cement blocks)Free Delivery

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 42
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .
4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 55
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK
1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,820

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!