දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (cement blocks)
බ්ලොග් ගල් (cement blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed Sand
Washed Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Land fillings,
ABC for Land fillings,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rubble (Kalugal)
Rubble (Kalugal)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks)Free Delivery
4 X7X14(cement blocks)Free Delivery

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 570

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry Dust ( Gall Kudu).
Quarry Dust ( Gall Kudu).

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,800

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stones
Block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cool Room Compressors
Cool Room Compressors

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI tube
ALL SIZE MELWA STEEL GI tube

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 970

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Australian imported Restaurant furniture
Australian imported Restaurant furniture

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Toe and Back Lasting Machine
Toe and Back Lasting Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,550,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel BOX BAR
All Size Steel BOX BAR

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 920

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Japan Lathe Machine
Japan Lathe Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Concrete Mixture
Concrete Mixture

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - River sand
River sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Aggregate concrete Bricks Matel (3/4 stone)
Aggregate concrete Bricks Matel (3/4 stone)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MULTILAC LUXURY ACRTKIC FILLER
MULTILAC LUXURY ACRTKIC FILLER

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 645

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MULTILAC PAINTS
MULTILAC PAINTS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,295

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - BLACK+DECKER Air Compressor 200L
BLACK+DECKER Air Compressor 200L

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 28
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel BOX BAR
All Size Steel BOX BAR

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 700

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI TUBES
GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 965

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - 50T Hydrolic Machine
50T Hydrolic Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 33
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (cement blocks)
බ්ලොග් ගල් (cement blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 35
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!