දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Impact Drill 13 MM.
Impact Drill 13 MM.

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,415

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Angle Grinder AG-115
Angle Grinder AG-115

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,290

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Angle Grinder 100 M
Angle Grinder 100 M

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,335

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - MEN Angle grinder
MEN Angle grinder

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,950

පැය 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry dust ( Gall kudu)
Quarry dust ( Gall kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,000

පැය 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete metal
Concrete metal

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

පැය 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Solid block stones
Solid block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Birthaday Banners Stickers Print
Birthaday Banners Stickers Print

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generator - LISTER PLATTER
Generator - LISTER PLATTER

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu Sand
Kapararu Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Inverter welding plant
Inverter welding plant

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 26,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Ice Packet Machine
Ice Packet Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generator - 5kw single phase
Generator - 5kw single phase

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 135,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Steel square tube
Steel square tube

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 670

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Block Bricks Machine
Block Bricks Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,400,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Roofing / Curving Machine
Roofing / Curving Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cool room....
Cool room....

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 29
generator wanted

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Compressor with drilling rig
Compressor with drilling rig

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,800,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Diamond Disc & Turbo
Diamond Disc & Turbo

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450

දින 39
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stone ( 4 X 7 14 )
Block stone ( 4 X 7 14 )

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 42
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Interlock Bricks
Interlock Bricks

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Roast chicken machine
Roast chicken machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Steam Chicken Cleaning Machine
Steam Chicken Cleaning Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 119,500

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!