දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stone (4 X 7 14)
Block stone (4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All size GI tubes
All size GI tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 970

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stone (4 X 7 14)
Block stone (4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - BOPP Stretch film Slitting Machine Line
BOPP Stretch film Slitting Machine Line

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,465,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT (SLS certified)
Ashok TMT (SLS certified)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 430

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Melwa QST bar
Melwa QST bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 515

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Box bars
Box bars

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - BOX bar , lowest price in Sri Lanka
BOX bar , lowest price in Sri Lanka

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Lathe Machines...
Lathe Machines...

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Coconut oil mill
Coconut oil mill

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Best building material supplier in JAELA
Best building material supplier in JAELA

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA STEEL GI TUBES
MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 978

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 657

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Metal & Chip stone
Metal & Chip stone

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 27
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 427

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Hollow bricks
Hollow bricks

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 145

දින 38
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permit Wanted
Vehicle Permit Wanted

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 38
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 515

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Wacker
Wacker

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 39
FL 4 Licences wanted

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Tube-well Machinery
Tube-well Machinery

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,600,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Vacuum Chamber Large
Vacuum Chamber Large

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 42
Injection moulding machine 30g

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!