දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sand Only ja-ela area
Sand Only ja-ela area

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - (6 X 4) Kalugal (foundation stones)
(6 X 4) Kalugal (foundation stones)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar..
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar..

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 915

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES
ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 955

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Heidelberg Two Colour
Heidelberg Two Colour

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,900,000

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block Stone’s (4x7x14)
Block Stone’s (4x7x14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 699

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Land fillings,
ABC for Land fillings,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry Dust ( Gall Kudu)
Quarry Dust ( Gall Kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Dryer
Dryer

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 560

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT 10MM ( SLS certified Steel)
Ashok TMT 10MM ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 440

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks)Free Delivery
4 X7X14(cement blocks)Free Delivery

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - River Sand for Sale in Jaela
River Sand for Sale in Jaela

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cool room for sale
Cool room for sale

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Soje Sewing Machine
Soje Sewing Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - STEEL GI TUBE MELWA
STEEL GI TUBE MELWA

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 960

දින 25
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .
4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 32
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK
1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,820

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Drill Machine For sale
Drill Machine For sale

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Diesel Burner Olympia
Diesel Burner Olympia

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Air compressor
Air compressor

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 36
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (cement blocks)
බ්ලොග් ගල් (cement blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed sea Sand
Washed sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!