දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Toyoma semi accoustic guitar
Toyoma semi accoustic guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha cpx guitar
Yamaha cpx guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Petersen Virtual Strobe Tuner
Petersen Virtual Strobe Tuner

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vlliodor Proffesional Mixer
Vlliodor Proffesional Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Japan Guitar Back Amp
Japan Guitar Back Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vester Classical guitar.
Vester Classical guitar.

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,900

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAPAN GUITAR BACK AMP
JAPAN GUITAR BACK AMP

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Technic 100w amplifier
Technic 100w amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar ( takamine TD - 27 bs)
Guitar ( takamine TD - 27 bs)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - M Audio sound card( interface)
M Audio sound card( interface)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - CARVIN DCM 3800 L
CARVIN DCM 3800 L

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha mixer
Yamaha mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Amp (amplifier) Biema
Amp (amplifier) Biema

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drums
Drums

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JACKSON(JS Series Dinky, Metallic Red)
JACKSON(JS Series Dinky, Metallic Red)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Suzuki Guitar
Suzuki Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Box Guitar Japan
Box Guitar Japan

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAPAN GUITAR BACK AMP
JAPAN GUITAR BACK AMP

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Grason guitar
Grason guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha p-85 digital piano
Yamaha p-85 digital piano

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 43,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sounds & full lights setup
Sounds & full lights setup

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,875,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass Bin 18" Brand new Casing 02
Bass Bin 18" Brand new Casing 02

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass W Bin 15" ( Single Box)
Bass W Bin 15" ( Single Box)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!