දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Sholder rack
Sholder rack

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 48,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Petersen Virtual Strobe Tuner
Petersen Virtual Strobe Tuner

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vlliodor Proffesional Mixer
Vlliodor Proffesional Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Japan Guitar Back Amp
Japan Guitar Back Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise Gym Bicycle
Exercise Gym Bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Vester Classical guitar.
Vester Classical guitar.

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,900

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAPAN GUITAR BACK AMP
JAPAN GUITAR BACK AMP

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Technic 100w amplifier
Technic 100w amplifier

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 4
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගම්පහ - Slightly used Pram / Stroller
Slightly used Pram / Stroller

ගම්පහ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 2,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton Racket
Badminton Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,300

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar ( takamine TD - 27 bs)
Guitar ( takamine TD - 27 bs)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Penny Stamps
Penny Stamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Used Box Guitar
Used Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Plates Iron Gold Cups
Weight Plates Iron Gold Cups

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - M Audio sound card( interface)
M Audio sound card( interface)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - CARVIN DCM 3800 L
CARVIN DCM 3800 L

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha mixer
Yamaha mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Amp (amplifier) Biema
Amp (amplifier) Biema

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drums
Drums

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JACKSON(JS Series Dinky, Metallic Red)
JACKSON(JS Series Dinky, Metallic Red)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Suzuki Guitar
Suzuki Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Deer Skin Art
Antique Deer Skin Art

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 275,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Box Guitar Japan
Box Guitar Japan

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!