දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony 50mm 1.8F Lens For Rent
Sony 50mm 1.8F Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CAMPING GEARS FOR RENT
CAMPING GEARS FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Portable speker For Rent
Portable speker For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - 4K UHD SMART TV FOR RENT
4K UHD SMART TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT
TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5200 DSLR FOR RENT
NIKON D5200 DSLR FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector with Sounds for Rent
Projector with Sounds for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5000 DSLR FOR RENT
NIKON D5000 DSLR FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3100 CAMERA FOR RENT
NIKON D3100 CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector for Rent (Montessori Concerts)
Projector for Rent (Montessori Concerts)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector For Rent Pre shoots
Projector For Rent Pre shoots

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON 70-300mm VR Lens for Rent
NIKON 70-300mm VR Lens for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 65,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector for rent (Benq)
Projector for rent (Benq)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Calypso Band
Calypso Band

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 13,000

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D7000 DSLR camera for rent
Nikon D7000 DSLR camera for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 39
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 39
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 39
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Rechargable Batteries for Rent
Rechargable Batteries for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 40
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (LG)
HD PROJECTOR FOR RENT (LG)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 44
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Multimedia Projector For Rent (Epson)
Multimedia Projector For Rent (Epson)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!