දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D7000 DSLR camera for rent
Nikon D7000 DSLR camera for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Rechargable Batteries for Rent
Rechargable Batteries for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)
HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)
FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wireless Flash triggers for rent
Wireless Flash triggers for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 20
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector Screens
Projector Screens

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Water Proof Digital Cameras for rent
Water Proof Digital Cameras for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CANON SX60 Digital Camera For rent
CANON SX60 Digital Camera For rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon 50mm 1.8G Lens For Rent
Nikon 50mm 1.8G Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon 35mm f/1.8G Lens for rent
Nikon 35mm f/1.8G Lens for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D810 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D810 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 22
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CANON CAMERA FOR RENT AT JA ELA
CANON CAMERA FOR RENT AT JA ELA

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - KIDS PHOTOGRAPHY
KIDS PHOTOGRAPHY

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5100 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D5100 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projectors for Rent (In focus)
Projectors for Rent (In focus)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sounds for Rent
Sounds for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G Lens For Rent
Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 26
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON 70-200 2.8MM LENS FOR RENT (VR II)
NIKON 70-200 2.8MM LENS FOR RENT (VR II)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

දින 26
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3200 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D3200 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!