දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector For Rent Pre shoots
Projector For Rent Pre shoots

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (LG)
HD PROJECTOR FOR RENT (LG)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Multimedia Projector For Rent (Epson)
Multimedia Projector For Rent (Epson)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)
HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)
FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony 50mm 1.8F Lens For Rent
Sony 50mm 1.8F Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 26
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CAMPING GEARS FOR RENT
CAMPING GEARS FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 26
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DSLR D3400 camera for Rent
DSLR D3400 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 26
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Portable speker For Rent
Portable speker For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D7200 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D7200 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,250

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT (4K UHD SMART)
TV FOR RENT (4K UHD SMART)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 31
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 31
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5200 DSLR FOR RENT
NIKON D5200 DSLR FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector with Sounds for Rent
Projector with Sounds for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5000 DSLR FOR RENT
NIKON D5000 DSLR FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3100 CAMERA FOR RENT
NIKON D3100 CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector for Rent (Montessori Concerts)
Projector for Rent (Montessori Concerts)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector For Rent Pre shoots
Projector For Rent Pre shoots

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TENT FOR RENT (CAMPING)
TENT FOR RENT (CAMPING)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 750

දින 40
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON 70-300mm VR Lens for Rent
NIKON 70-300mm VR Lens for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 40
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 65,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!