දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි