දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT (4K UHD SMART)
TV FOR RENT (4K UHD SMART)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DSLR Canon 6D For Rent
DSLR Canon 6D For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sounds for rent
Sounds for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,750

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 50,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony 50mm 1.8F Lens For Rent
Sony 50mm 1.8F Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CAMPING GEARS FOR RENT
CAMPING GEARS FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)
PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DSLR D3400 camera for Rent
DSLR D3400 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DSLR Canon 1300D For Rent
DSLR Canon 1300D For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - OSMO For Rent In Kandana
OSMO For Rent In Kandana

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon 600D DSLR 3 Day Trip Package
Canon 600D DSLR 3 Day Trip Package

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,250

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sigma Canon 150-500mm For Rent
Sigma Canon 150-500mm For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D3300 DSLR Camera Trip Packages
Nikon D3300 DSLR Camera Trip Packages

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Party decorations
Party decorations

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DJ Music/Sound/ Lighting/Smoke/champagne
DJ Music/Sound/ Lighting/Smoke/champagne

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dream wedding
Dream wedding

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Portable speker For Rent
Portable speker For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sarte production
Sarte production

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Decorations For Sale
Wedding Decorations For Sale

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 200,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D7200 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D7200 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,250

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector Rent - Epson HD 3600 lumens
Projector Rent - Epson HD 3600 lumens

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT (4K UHD SMART)
TV FOR RENT (4K UHD SMART)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - VIDEO EDITING
VIDEO EDITING

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Badminton Court for RENT
Badminton Court for RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 300

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Live Band
Live Band

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!