දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Tube-well Machinery
Tube-well Machinery

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Wacker _mikasa
Wacker _mikasa

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Tube-well Machinery
Tube-well Machinery

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,600,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Vacuum Chamber Large
Vacuum Chamber Large

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Roast Chicken Oven
Roast Chicken Oven

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - HORIZONTAL PACKING MACHINE
HORIZONTAL PACKING MACHINE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Flexo printing machine
Flexo printing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CNC Milling VTC-16C
CNC Milling VTC-16C

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chilli grinding machine
Chilli grinding machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Laundry Machines For Sale
Laundry Machines For Sale

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - SOKKIA TL
SOKKIA TL

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chicken Cleaning Machine
Chicken Cleaning Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 135,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Hydraulic Swing arm cutting machine
Hydraulic Swing arm cutting machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Turbo Disc Diamond
Turbo Disc Diamond

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Lathe Machine
Lathe Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 320,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Heidelberg KORD with Polar 45" Cutter
Heidelberg KORD with Polar 45" Cutter

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!