දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි