වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saanen goats for whole sale and retail
Saanen goats for whole sale and retail

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

පැය 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Porakukullu
Porakukullu

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,000

පැය 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari.goat
Jamunapari.goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

පැය 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Milking cows
Milking cows

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

පැය 13
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanon Yaunapali Goats
Sanon Yaunapali Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 280,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Taddy and 35 walai
Taddy and 35 walai

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kukul petaw
Kukul petaw

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bantam kukulan
Bantam kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - jamunapari male goats
jamunapari male goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Hens & Roosters
Hens & Roosters

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - kalukum (joduwa)
kalukum (joduwa)

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Cow ....
Cow ....

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pora kukulan
Pora kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,500

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanal With jamunafary goats
Sanal With jamunafary goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 19,500

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari goats
Jamunapari goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Roosters
Roosters

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country chicken for sale
Country chicken for sale

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 23,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats for Sale
Goats for Sale

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country chicks
Country chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanan goat
Sanan goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 33,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat gamunapri
Goat gamunapri

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 16,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks ( Gam Kukulan )
Country Chicks ( Gam Kukulan )

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Water buffalo
Water buffalo

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!