වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kukulan
Gam Kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ජමුනාපාරි එලුවන් විකිණීමට
ජමුනාපාරි එලුවන් විකිණීමට

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - තරාවන්
තරාවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Turkey Male
Turkey Male

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ජර්සි කිරි ගවයන්
ජර්සි කිරි ගවයන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat farm
Goat farm

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam kukulan
Gam kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කිරි ගවයකු
කිරි ගවයකු

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kikiliyo
Gam Kikiliyo

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country Chicks
Country Chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kalukum
Kalukum

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,500

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kukulan
Gam Kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - වටුවන්
වටුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanan Goats
Sanan Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 36,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Female Goats
Female Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - වස්සා හා වැස්සි විකිනීමට
වස්සා හා වැස්සි විකිනීමට

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - සනාම් වර්ගයේ එළුවන්
සනාම් වර්ගයේ එළුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ගම් කිකිලියන්
ගම් කිකිලියන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Phoenix long tail
Phoenix long tail

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - JAMUNAPARI GOATS
JAMUNAPARI GOATS

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!