දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ජමුනාපාරී එළුවන්
ජමුනාපාරී එළුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Bantams
Bantams

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - KINNIYA WASSIYAN
KINNIYA WASSIYAN

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 525,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pora Kukulan
Pora Kukulan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kiri hark
Kiri hark

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Snahan eluwan
Snahan eluwan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ගම් කුකුළු පැටව්
ගම් කුකුළු පැටව්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Milk Cows
Milk Cows

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ජමුනාපරි එළුවන්
ජමුනාපරි එළුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Haryana cow
Haryana cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 240,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Little goat
Little goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saivahal cow
Saivahal cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamnapari goat
Jamnapari goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Cow ,,,,,,
Cow ,,,,,,

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats (jamnapari)
Goats (jamnapari)

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pregnant sanan goat
Pregnant sanan goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Female saanen goat
Female saanen goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats...
Goats...

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 105,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 170,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jersey cow
Jersey cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Yamunapary
Yamunapary

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 26,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Hariyana type female cow
Hariyana type female cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!