දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - KINNIYA WASSIYAN
KINNIYA WASSIYAN

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 525,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Little goat
Little goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Pregnant sanan goat
Pregnant sanan goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Female saanen goat
Female saanen goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats...
Goats...

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 105,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 170,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamnapari goat
Jamnapari goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කිරි එලදෙනක්
කිරි එලදෙනක්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saanen goat
Saanen goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Original sanan goats
Original sanan goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - JAMUNA PARI NIROGI SATUN
JAMUNA PARI NIROGI SATUN

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ගම් කිකිළියන්
ගම් කිකිළියන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 650

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kiri harak
Kiri harak

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Haryana cow
Haryana cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 275,000

දින 36
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jersey Cow
Jersey Cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 625,000

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Cow..
Cow..

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kiri gawain
Kiri gawain

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 235,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Quills
Quills

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 280,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Quails watu pataw
Quails watu pataw

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කුකුලු පැටවුන්
කුකුලු පැටවුන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 51
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jersey cow
Jersey cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!