දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator Sumitomo 35
Excavator Sumitomo 35

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Loader
JCB Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavation
Excavation

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson
Massey Ferguson

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 990,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 120 EXCAVATOR
120 EXCAVATOR

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Mitsubishi Excavator
Mitsubishi Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 925,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Caterpillar backhoe loader
Caterpillar backhoe loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu excavator
Komatsu excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB p21
JCB p21

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco 70
Kobelco 70

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu-7 Excavator
Komatsu-7 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco SK027
Kobelco SK027

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator CAT E 70B
Excavator CAT E 70B

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,050,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - KOMATSU 120 Dash 3
KOMATSU 120 Dash 3

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - CAT - 312 EXCAVATOR
CAT - 312 EXCAVATOR

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Bomag Roller
Bomag Roller

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - UX 30 excavator
UX 30 excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB project 8 Bulldozer
JCB project 8 Bulldozer

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - MASSEY FERGUSON TRACTOR - GALLE
MASSEY FERGUSON TRACTOR - GALLE

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 2 Ton Vibration Roller
2 Ton Vibration Roller

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 395,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Tafe Tractor
Tafe Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Wheel Loader for Sale
Wheel Loader for Sale

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,650,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - CATERPILLAR
CATERPILLAR

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,400,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator kobelco 200
Excavator kobelco 200

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,750,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!