දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Cleaning Service
Cleaning Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Plastic / Hinges Repairs
Laptop Plastic / Hinges Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Data Recovery Services HDD/SD/SSD/USB
Data Recovery Services HDD/SD/SSD/USB

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair solutions
Electronic Repair solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS
LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Total A/C Services..
Total A/C Services..

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - OFFICE VISIT LAPTOP PC REPAIR SERVICE
OFFICE VISIT LAPTOP PC REPAIR SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Auto A/C Repair & Service
Auto A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Data Recovery for all storage devices
Data Recovery for all storage devices

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Plastic / Hinges Repairs
Laptop Plastic / Hinges Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Projector Repair and electronics
Projector Repair and electronics

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ref & Air Conditioning
Ref & Air Conditioning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Refrigerator repairs
Refrigerator repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - House maid servises
House maid servises

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Installation
A/C Repair & Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ANY TIME PC LAP COMPUTER REPAIR FX
ANY TIME PC LAP COMPUTER REPAIR FX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Projector lamp replacing and Repair
Projector lamp replacing and Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repair & Service
Printer Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Running Slow problem Solving
Laptop Running Slow problem Solving

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop | LCD / LED Repair
Laptop | LCD / LED Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repair electronic / laptop,hard drive
Repair electronic / laptop,hard drive

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recovery data from storage
Recovery data from storage

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Swimming Pool maintenance
Swimming Pool maintenance

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 23
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Data Recovery Repair specialize
Data Recovery Repair specialize

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!