වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 155 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plant
Lucky Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium
Anthurium

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Foxtail Plants
Foxtail Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Aloe vera plants ( කෝමාරිකා )
Aloe vera plants ( කෝමාරිකා )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Flower Plants
Flower Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඕකිඩ් ඔන්සීඩියම් (කැන්ඩියන් ඩාන්සර්)
ඕකිඩ් ඔන්සීඩියම් (කැන්ඩියන් ඩාන්සර්)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Farm Tree
Farm Tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 11,000

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Agarwood plants
Agarwood plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Foxtail Trees
Foxtail Trees

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඔකිඩ්
ඔකිඩ්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Green houses with Orchids
Green houses with Orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fern Plants - ෆර්න් පැල තොගයක්
Fern Plants - ෆර්න් පැල තොගයක්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Palm Trees
Palm Trees

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Donkey's tail
Donkey's tail

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - POINSETTIA
POINSETTIA

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sandriana plants
Sandriana plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Daisy Flower
Daisy Flower

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )
Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ground orchid
Ground orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ground orchid seeds
Ground orchid seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 490

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Black and Beeralu bamboo plants
Black and Beeralu bamboo plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plant
Orchid Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Cypress plants
Cypress plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fox Tail Seed
Fox Tail Seed

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sunflower seeds
Sunflower seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!