වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm (Seilingwax)
Red Palm (Seilingwax)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කොච්චි මිරිස් පැල
කොච්චි මිරිස් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium orchids
Dendrobium orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Platycerium
Platycerium

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lycopodium
Lycopodium

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Vanda plant
Vanda plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

පැය 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky plant for indoor beautification
Lucky plant for indoor beautification

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

පැය 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bird Nest Plant
Bird Nest Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

පැය 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bloomed orchid plants
Bloomed orchid plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Karuwala
Karuwala

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid plants
Orchid plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - ROSE PLANTS WITH POTS
ROSE PLANTS WITH POTS

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red palm tree
Red palm tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Plants For Sale
Plants For Sale

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plant
Orchid Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Potted Birds Nest, Devils Fingers, Palms
Potted Birds Nest, Devils Fingers, Palms

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 850

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - මල් පැල
මල් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,650

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium orchid
Dendrobium orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dendrobium sonia plants
Dendrobium sonia plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid plants
Orchid plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plant
Lucky Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plant
Lucky Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - White Bombo
White Bombo

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bird's Nest Fern
Bird's Nest Fern

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!