වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Control the Black Beetle in Coconut and Oil Palms
Control the Black Beetle in Coconut and Oil Palms

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 595

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Beautiful Plants
Beautiful Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Beautiful Flowers
Beautiful Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Beautiful Plants
Beautiful Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Beautiful Flowers
Beautiful Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Beautiful Flowers
Beautiful Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - මාළු මිරිස් පැළ
මාළු මිරිස් පැළ

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 160

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - White Bamboo
White Bamboo

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plant
Lucky Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Cactus
Cactus

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ginger Cultivation
Ginger Cultivation

සාමාජිකයාකොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sri Lankan Black Pepper
Sri Lankan Black Pepper

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - High Quality Dendrobium
High Quality Dendrobium

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Huge Flower Tree
Huge Flower Tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32,000

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Big Money Plant
Big Money Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 42,000

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - නෙළුම් පැළ/ Imported from China
නෙළුම් පැළ/ Imported from China

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm Plants
Red Palm Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bonsai Tree
Bonsai Tree

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Natural Golden Bamboo Plants
Natural Golden Bamboo Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Kumarica Plants (Bushes)
Kumarica Plants (Bushes)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plants
Orchid Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid
Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sandriana White Plants
Sandriana White Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ivata Plants
Ivata Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Duranta Plants
Duranta Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!