වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 84 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - විසිතුරු මල්
විසිතුරු මල්

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Dragon Fruit
Dragon Fruit

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කෙසෙල් පැල
කෙසෙල් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Banana Plants
Banana Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - නයි මිරිස් පැල
නයි මිරිස් පැල

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchids and Plants
Orchids and Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid
Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Denrobiam Orchids
Denrobiam Orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 275

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Aloe Vera Plants
Aloe Vera Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ground Orchid
Ground Orchid

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,500

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Agarwood Plants
Agarwood Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Evata plants
Evata plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - සරු අත මිටකට ඉගුරු වගාවක් අරභමුද
සරු අත මිටකට ඉගුරු වගාවක් අරභමුද

සාමාජිකයාකොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fox Tail Palm Trees
Fox Tail Palm Trees

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium Nursery
Anthurium Nursery

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100,000

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium Mal Samaga Pala
Anthurium Mal Samaga Pala

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky Plants(Money plants)
Lucky Plants(Money plants)

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - wisithuru mal gasak
wisithuru mal gasak

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fresh flowers
Fresh flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - අමතර ඉහල ප්‍රතිලාභ සදහා අතරු භෝග
අමතර ඉහල ප්‍රතිලාභ සදහා අතරු භෝග

සාමාජිකයාකොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm Trees - Well built
Red Palm Trees - Well built

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,500

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Ground Orchids
Ground Orchids

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Plants
Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red fern and yellow baboo
Red fern and yellow baboo

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Farm broom
Farm broom

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!