දැන්විම් 181 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wall Barcket For Speakers
Wall Barcket For Speakers

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hise Tweeter 450
Hise Tweeter 450

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,800

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Mixer 12 Channels 1000W
Powered Mixer 12 Channels 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-6 1200W
Power Amplifier CA-6 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-9 / 2000W
Power Amplifier CA-9 / 2000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-12 / 2400W
Power Amplifier CA-12 / 2400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifier CA-20 5200W
Power Amplifier CA-20 5200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL STX 812 Floor Monitor/Top
JBL STX 812 Floor Monitor/Top

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - QSC RMX4050 Original Power Amplifier
QSC RMX4050 Original Power Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Peavey original vocal effect processor
Peavey original vocal effect processor

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - RGBW 80 Watts Moving Mini Spider
RGBW 80 Watts Moving Mini Spider

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT/LED PAR CAN
LED STAGE LIGHT/LED PAR CAN

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 725 DOUBLE TOP SPEAKER
JBL SRX 725 DOUBLE TOP SPEAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C ORIGINAL 15" TBX100
B&C ORIGINAL 15" TBX100

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX 231 EQUALIZER
DBX 231 EQUALIZER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 725 Imported 1St Quality
JBL SRX 725 Imported 1St Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 115,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Waterproof Par LED 54 3in1 9W
Waterproof Par LED 54 3in1 9W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Line Array Tweeter Horn 750/450
Line Array Tweeter Horn 750/450

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Aluminum Hise Horn
Aluminum Hise Horn

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Samson Auro X15D - 1000W Active Speaker
Samson Auro X15D - 1000W Active Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,700

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Signature 16 Mixer
Soundcraft Signature 16 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 51,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Samson Carbon 49 - USB MIDI Controller
Samson Carbon 49 - USB MIDI Controller

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX725 Dual 15" Two-Way Loudspeaker
JBL SRX725 Dual 15" Two-Way Loudspeaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Allen&Heath 16 Channel Mixer
Allen&Heath 16 Channel Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pop Filter For Studio Mic
Pop Filter For Studio Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!