දැන්විම් 123 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W EL1700
Speaker 18" 1000W EL1700

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT 3W*54
LED STAGE LIGHT 3W*54

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PAR LED 54 3in1 DMX Full Color
PAR LED 54 3in1 DMX Full Color

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,900

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DOUBLE KEYBOARD STAND
DOUBLE KEYBOARD STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,750

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar
Guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W EL1700
Speaker 18" 1000W EL1700

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Box guitar
Box guitar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Melodica
Melodica

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,250

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA BBG5 BASE GUITAR
YAMAHA BBG5 BASE GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ROLAND HS-5 Session Mixer
ROLAND HS-5 Session Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Numark TT usb
Numark TT usb

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,900

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 12" B&C
Speaker 12" B&C

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 Mixer
SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hise Tweeter 408 30W
Hise Tweeter 408 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Full Range / Wooder 10" Speaker
Full Range / Wooder 10" Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker18" 800W 4"VC
Speaker18" 800W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 750 Hise Tweeter Compressor Drive
750 Hise Tweeter Compressor Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,600

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 15" 700W 4"VC
Speaker 15" 700W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Loudspeaker Horn 21"
Loudspeaker Horn 21"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,400

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Hise Unit 750
B&C Hise Unit 750

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 715 (Imported) 1200W
JBL SRX 715 (Imported) 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Speaker 15" Portable
Powered Speaker 15" Portable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 15BST
MACKIE THUMP 15BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,900

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 12BST
MACKIE THUMP 12BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SRX 715 Speaker 15"
SRX 715 Speaker 15"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Table Mic Stand Round Base
Table Mic Stand Round Base

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - P.A System 120W Paging Amplifier
P.A System 120W Paging Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!