දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED PAR 72 9W 3in1 RGBW UV
LED PAR 72 9W 3in1 RGBW UV

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Spider Light DJ LED
Spider Light DJ LED

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT MFX-20 Mixer
SOUNDCRAFT MFX-20 Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - WS858 Bluetooth Wireless Karaoke Mic
WS858 Bluetooth Wireless Karaoke Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,800

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - WS 878 Wireless Handheld Bluetooth Mic
WS 878 Wireless Handheld Bluetooth Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Sennheiser Head Mic
Sennheiser Head Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,400

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pro Amplifier 7200W 4Channel
Pro Amplifier 7200W 4Channel

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Podium Mic
Podium Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,400

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Shotgun Microphone
Shotgun Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,900

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mega Phone Loudspeaker
Mega Phone Loudspeaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power can led
Power can led

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,250

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 718 Net
JBL SRX 718 Net

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Light Stand Heavy Truss
Light Stand Heavy Truss

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 10T Speaker
10T Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,100

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker Cable 2.5mm USA
Speaker Cable 2.5mm USA

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 180

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SM57 copy Swichless Mic
SM57 copy Swichless Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Hise 750 P.Audio
Hise 750 P.Audio

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,700

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SPD 30 With Stand Roland
SPD 30 With Stand Roland

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 115,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Dual Wireless Mic VHF 50M
Dual Wireless Mic VHF 50M

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,200

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Bose Wireless Mic
Bose Wireless Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,200

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fire Machine Liquid Colour
Fire Machine Liquid Colour

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 500

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA 8CH Mixer BT/USB
YAMAHA 8CH Mixer BT/USB

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MG82CX YAMAHA Mixer
MG82CX YAMAHA Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Pro Sound 20Channel Audio Mixer
Pro Sound 20Channel Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Copy Speaker 12" 300W
B&C Copy Speaker 12" 300W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!