දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Hire
Multimedia Projector for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Hire
Multimedia Projector for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Cake backdrop / Entrance decor
Cake backdrop / Entrance decor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Screens 8x8 for Hire
Projector Screens 8x8 for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector and Screen for Rent/Hire
Projector and Screen for Rent/Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector 6 feet Screens for Hire
Projector 6 feet Screens for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Face painting for kids/Adult
Face painting for kids/Adult

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,750

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Onements & jars hire
Onements & jars hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography
Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Water ball
Water ball

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND SYSTEM
SOUND SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CHOCLATE FOUNTAIN HIRE
CHOCLATE FOUNTAIN HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Welcome / Theme coutout
Welcome / Theme coutout

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,200

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - POTATO TWIST
POTATO TWIST

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Party Item Decoration
Party Item Decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light Decors and Lighting
Light Decors and Lighting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - MAGIC SHOW
MAGIC SHOW

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Marquee & Furniture hire
Marquee & Furniture hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES
MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding cake orders
Wedding cake orders

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 50

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Papare Band - පපරේ බෑන්ඩ්
Papare Band - පපරේ බෑන්ඩ්

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 16,000

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography Services
Photography Services

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wireless Microphone Rental
Wireless Microphone Rental

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 24
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Calypso Band
Calypso Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - FIREWORKS FOR EVENTS
FIREWORKS FOR EVENTS

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!