දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Cake backdrop / Entrance decor
Cake backdrop / Entrance decor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Laptop Computer for Rent - i5
Laptop Computer for Rent - i5

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Laptop Computer for Rent - i3
Laptop Computer for Rent - i3

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 800

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector 8 feet Screens for Hire
Projector 8 feet Screens for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wire Microphone Rent
Wire Microphone Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector 6 feet Screens for Hire
Projector 6 feet Screens for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for Hire
Projector for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HD Projector for Hire
HD Projector for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Hire
Multimedia Projector for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Face painting for kids/Adult
Face painting for kids/Adult

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,750

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Onements & jars hire
Onements & jars hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography
Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Water ball
Water ball

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND SYSTEM
SOUND SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CHOCLATE FOUNTAIN HIRE
CHOCLATE FOUNTAIN HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Welcome / Theme coutout
Welcome / Theme coutout

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,200

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - POTATO TWIST
POTATO TWIST

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Party Item Decoration
Party Item Decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light Decors and Lighting
Light Decors and Lighting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - MAGIC SHOW
MAGIC SHOW

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Marquee & Furniture hire
Marquee & Furniture hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES
MERRY GO ROUNDS, TRAIN RIDES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - KIDS ACTIVITY BOUNCY CASTLE
KIDS ACTIVITY BOUNCY CASTLE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!