දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tile works
Tile works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Services Repa... and Inst.......
AC Services Repa... and Inst.......

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV INDOOR 2MP CAMERA
CCTV INDOOR 2MP CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,700

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Interlock paving machine repair
Interlock paving machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Block Machine repair
Block Machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Concrete Mixer Reparing
Concrete Mixer Reparing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 10
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Landscaping
Landscaping

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 20
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION
DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12,000

දින 24
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 150,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 75,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA KIT(4CH KIT-1MP HIKVISION)
CCTV CAMERA KIT(4CH KIT-1MP HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 25,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Digitally printed sticker flex signs
Digitally printed sticker flex signs

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 5,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 26
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Curtains & Curtain Poles
Curtains & Curtain Poles

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 250

දින 30
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - All Constructions
All Constructions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 32
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Interlock paving & Gardening service
Interlock paving & Gardening service

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 32
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CES building construction and demolition
CES building construction and demolition

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 33
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Balcony Raillings
Balcony Raillings

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,000

දින 33
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PADURU PARTY DJ TWO PIECE -BAND SOUND
PADURU PARTY DJ TWO PIECE -BAND SOUND

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 34
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Com building house painting
Com building house painting

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 35
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Hous bulding painting
Hous bulding painting

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 35
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Stair cases / Hand Railing
Stair cases / Hand Railing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 2,400

දින 37
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 14,750

දින 37
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම
ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 200

දින 40
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Interior Decorating
Interior Decorating

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 170

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!