දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Podium rent
Podium rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Cakes
Cakes

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sounds Rent
Sounds Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding pre shoot playing
Wedding pre shoot playing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Hut for rent
Hut for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic wireless for rent
Mic wireless for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 700

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ service
DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound rent
Sound rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 'Finding Nemo' themed birthday Setup
'Finding Nemo' themed birthday Setup

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 70,000

දින 48
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent (short throw)
Projector rent (short throw)

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

දින 53
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HDMI cable
HDMI cable

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 56
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable Sound System For Rent
Portable Sound System For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 56
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional DJ service
Professional DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 16,500

දින 57
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 57
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector + Screen rent
Projector + Screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 58
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 58
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ for wedding
DJ for wedding

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!