දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Anuradhapura Rooms Bungalow
Anuradhapura Rooms Bungalow

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - House For Holiday- Anuradhapura
House For Holiday- Anuradhapura

කාමර: 8, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Happy hours tourist lodge anuradhapura
Happy hours tourist lodge anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bunglow/ Appartment Anuradhapura
Holiday Bunglow/ Appartment Anuradhapura

කාමර: 8, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Amal Residence Holiday Bungalow In Anuradhapura.
Amal Residence Holiday Bungalow In Anuradhapura.

කාමර: 9, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Rental-A home, away from home in Anuradhapura
Holiday Rental-A home, away from home in Anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sasoba Family Resort - Anuradhapura
Sasoba Family Resort - Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow Anuradhapura
Holiday Bungalow Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 500 රාත්‍රියකට

දින 15
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Prabodha Home Stay,mathale Junction ,anuradhapura
Prabodha Home Stay,mathale Junction ,anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 17
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday rooms in anuradhapura
Holiday rooms in anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

දින 18
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Anuradhapura Rooms Bungalow
Anuradhapura Rooms Bungalow

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

දින 20
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Thuru Sisila Resort - Anuradhapura
Thuru Sisila Resort - Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 21
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow Anuradhapura
Holiday Bungalow Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 26
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Nimnara Niwasa Anuradhapura
Nimnara Niwasa Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 32
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Malwatuoya Holiday Bungalow
Malwatuoya Holiday Bungalow

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 32
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Home anuradhapura
Holiday Home anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - ABC Villa Anuradhapura
ABC Villa Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 35
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Punchi Walawwa holiday Resort - Anuradhapura
Punchi Walawwa holiday Resort - Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 35
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Vega Holiday Rest in - Anuradhapura
Vega Holiday Rest in - Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 41
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Family Resort Anuradhapura
Family Resort Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 46
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - N S Rest Holiday Home - Anuradhapura
N S Rest Holiday Home - Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 51
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Lakeside Villa in Anuradhapura
Lakeside Villa in Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 54
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sasudu Holiday Home Anuradhapura
Sasudu Holiday Home Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 54
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - CFC Agro | Home Stay / 3 luxurious Bed Rooms with a Pantry Anuradhapura
CFC Agro | Home Stay / 3 luxurious Bed Rooms with a Pantry Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

දින 58
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Heritage Home - Anuradhapura.
Heritage Home - Anuradhapura.

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,350 රාත්‍රියකට

දින 58
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - House for Rent Anuradhapura
House for Rent Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!