திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்

முகவரி

101, Kesbawa Road, Boralasgamuwa

விளக்கம்

Importers and distributors of the machinery for the plastic industry, it is our ultimate target to maintain our good name in the market and to serve our clients with utmost integrity, preserving their trust. Our passion for our customers is what has enabled us to get to where we are today and we have no plans to stop there!