T.Phone ZoneThe best Mobiles
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2017 முதல் உறுப்பினர்
திறந்திருக்கிறோம்9:00 பிற்பகல் மூடுகிறது
. 242/63 Mahawaththa Road, Egodauyana Moartuwa
அனைத்து விளம்பரங்களும் T.Phone Zone இடமிருந்து (95 இல் 1-25)