திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
செ:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
பு:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
வி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
வெ:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
சனி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
ஞா:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்

முகவரி

236/A, GALLE ROAD, RATHMALANA

விளக்கம்

It is our ultimate target to maintain our good name in the market and to serve our clients with utmost integrity, preserving their trust. You can always keep your trust on us for the superior quality and condition when it comes to our products and please go through our listings to find your desired product.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk