திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
ஞா:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்

முகவரி

280C, Highlevel Road, Kirulapone, Sri Lanka

விளக்கம்

Sameera Automart is a popular automobile dealer with a reputation for quality vehicles and expert service. They offer you a large range of cars in many makes and models for a variety of needs. Customers are able to select through many options and buy the car of their dreams with ease at their convenience. Sameera Auto Mart assures you of the quality of their vehicles in a competitive price. They are flexible of your budgets and are available at your convenience to realize your dream of owning the best vehicle to make your life easy. You can find our available cars here at ikman.lk