திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
ஞா:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்

முகவரி

687, Meepitiya, Kegalle, Sri Lanka

விளக்கம்

Isuru Auto Land has made a modern twist in the Sri Lankan automobile market with their innovative and dynamic business style. We are always ready to listen to your needs and deliver more than we promise. We believe that the satisfaction of the customers is what helps us be stable and successful in this particular field. It is our ultimate target to maintain our good name in the market and to serve our clients with utmost integrity, preserving their trust. You can always keep your trust on us for the superior quality and condition when it comes to our cars and please go through our listings to find your dream car.