කාබනික කොම්පෝස්ට්
කාබනික කොම්පෝස්ට්

அங்கத்துவம்09 ஏப்ரல் 12:06 பிற்பகல், கண்டி, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 80

16Lts Steel Sprayer
16Lts Steel Sprayer

16 மார் 1:42 பிற்பகல், கம்பஹா, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 8,000

KUBOTO HARVESTER MACHINE
KUBOTO HARVESTER MACHINE

17 ஏப்ரல் 3:25 பிற்பகல், மாத்தறை, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 30,000,000

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් විසිතුරු පළතුරු පැළ.
ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් විසිතුරු පළතුරු පැළ.

அங்கத்துவம்இன்று 3:27 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 3,000

anthuriyam plants
anthuriyam plants

இன்று 2:36 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 590

Rubik Sugar Cubes 1Kg
Rubik Sugar Cubes 1Kg

அங்கத்துவம்இன்று 1:53 பிற்பகல், கொழும்பு, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 196

Ground Orchid plants
Ground Orchid plants

இன்று 1:07 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

mubota combine havestor - buthaya-
mubota combine havestor - buthaya-

இன்று 12:32 பிற்பகல், அனுராதபுரம், விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 575,000

Bird nest plants
Bird nest plants

இன்று 10:52 முற்பகல், குருணாகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,000

කාබනික පැෂන් ෆෘට් වගා ව්‍යාපෘතිය
කාබනික පැෂන් ෆෘට් වගා ව්‍යාපෘතිය

அங்கத்துவம்இன்று 10:45 முற்பகல், மொனராகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

Palm Trees
Palm Trees

இன்று 10:08 முற்பகல், கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 4,000

Dendrobium orchids
Dendrobium orchids

இன்று 9:59 முற்பகல், குருணாகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 450

wisithuru pala

இன்று 9:43 முற்பகல், பொலன்னறுவை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

duriyam
duriyam

இன்று 8:19 முற்பகல், கண்டி, உணவு

ரூ 350

Palm creeper
Palm creeper

நேற்று 3:59 பிற்பகல், கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

looking for seeds and plants

நேற்று 2:39 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ෆුට්බෝල් පැල
ෆුට්බෝල් පැල

நேற்று 2:15 பிற்பகல், குருணாகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 850

BIRDS NEST PLANT
BIRDS NEST PLANT

நேற்று 1:36 பிற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,800

Flowers anthurium
Flowers anthurium

நேற்று 12:25 பிற்பகல், கண்டி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,800

goraka
goraka

நேற்று 11:11 முற்பகல், மாத்தறை, மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்

ரூ 450

Orchids
Orchids

நேற்று 10:47 முற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

Triangle Palms ..
Triangle Palms ..

நேற்று 9:51 முற்பகல், குருணாகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

පළතුරු වගාවට නව මාවතක්
පළතුරු වගාවට නව මාවතක්

அங்கத்துவம்நேற்று 9:10 முற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 220

බැංකොක් ඇන්තුරියම් පැල
බැංකොක් ඇන්තුරියම් පැල

நேற்று 9:10 முற்பகல், கண்டி, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

எந்துரியண்
எந்துரியண்

நேற்று 12:25 முற்பகல், கொழும்பு, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

උගුරැස්ස (කටු නැති) ඇත......
උගුරැස්ස (කටු නැති) ඇත......

23 ஏப்ரல் 5:34 பிற்பகல், குருணாகலை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,350

Birds Nest plants
Birds Nest plants

23 ஏப்ரல் 2:16 பிற்பகல், கம்பஹா, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 1,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்