விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது
விளம்பரங்கள் எதுவுமில்லை!