காட்டும் 1-25 of 43 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Selagala Shining Light Holiday Resort
Selagala Shining Light Holiday Resort

படுக்கை: 6, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,850 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Blue Pearl Cottage Anuradhapura
Blue Pearl Cottage Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HAPPY HOURS-tourist lodge Anuradhapura
HAPPY HOURS-tourist lodge Anuradhapura

படுக்கை: 10, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර
නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 600 /இரவுக்கு

10 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow in Anuradhapura
Holiday bungalow in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

15 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Jayarandi Family Rest In Anuradhapura
Jayarandi Family Rest In Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Lakeside Villa In Anuradhapura
Lakeside Villa In Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,800 /இரவுக்கு

24 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Andromeda hills Anuradhapura
Andromeda hills Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Hotel for rent anuradhapura
Hotel for rent anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Two Bedroom Apartment In Anuradhapura
Two Bedroom Apartment In Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - People'sRest/Holiday Resort Anuradhapura
People'sRest/Holiday Resort Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Reliance Holiday Resort Anuradhapura
Reliance Holiday Resort Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

27 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Flower Garden Holiday Home Anuradhapura
Flower Garden Holiday Home Anuradhapura

படுக்கை: 9, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

27 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - White Wing Home stay Resort Anuradhapura
White Wing Home stay Resort Anuradhapura

படுக்கை: 10, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

27 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow in Anuradhapura
Holiday bungalow in Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

29 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Apartment in Anuradhapura
Holiday Apartment in Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

31 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sasoba Holiday Resort Anuradhapura
Sasoba Holiday Resort Anuradhapura

படுக்கை: 8, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

32 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Family Bungalow Anuradhapura
Family Bungalow Anuradhapura

படுக்கை: 7, குளியல்: 7

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,750 /இரவுக்கு

32 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Malwathuoya holiday bungaloow
Malwathuoya holiday bungaloow

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

32 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday @ anuradhapura
Holiday @ anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

33 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Bungalow in Anuradhapura.
Holiday Bungalow in Anuradhapura.

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

34 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow Anuradhapura Town
Holiday bungalow Anuradhapura Town

படுக்கை: 4, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

35 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Samadhi sevana In Anuradhapura
Samadhi sevana In Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,000 /இரவுக்கு

36 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Resort @ Anuradhapura
Holiday Resort @ Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 600 /இரவுக்கு

36 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday @ VIDU anuradhapura
Holiday @ VIDU anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

37 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Calm and cool family resort Anuradhapura
Calm and cool family resort Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

37 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்