காட்டும் 1-25 of 49 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Bungalow - Anuradhapura
Holiday Bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Rooms in Anuradhapura
Holiday Rooms in Anuradhapura

படுக்கை: 10, குளியல்: 10

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HAPPY HOURS_ tourist lodge Anuradhapura
HAPPY HOURS_ tourist lodge Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Flower Garden Holiday Home Anuradhapura
Flower Garden Holiday Home Anuradhapura

படுக்கை: 9, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර
නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 600 /இரவுக்கு

6 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Avinro Garden Hotel - Anuradhapura
Avinro Garden Hotel - Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

6 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - White Wing Homestay &Resort Anuradhapura
White Wing Homestay &Resort Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

8 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Family Resort for rent in Anuradhapura
Family Resort for rent in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

9 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - වන්දනා නඩ සදහා ලාබදාඊ නවාතැන් පහසුකම්
වන්දනා නඩ සදහා ලාබදාඊ නවාතැන් පහසුකම්

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Nelubewa House
Nelubewa House

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sasoba Resort - Anuradhapura
Sasoba Resort - Anuradhapura

படுக்கை: 7, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Andromeda Hills Anuradhapura
Andromeda Hills Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Prime Hostal Anuradhapura
Prime Hostal Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,400 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Resort - Anuradhapura
Holiday Resort - Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Home-Anuradhapura
Holiday Home-Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,000 /இரவுக்கு

18 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Bunglow Anuradhapura
Holiday Bunglow Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

19 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Reliance Holiday Resort - Anuradhapura
Reliance Holiday Resort - Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

19 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Family room in Anuradhapura
Family room in Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

20 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Villa in Anuradhapura
Villa in Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow - Anuradhapura
Holiday bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,996 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - People's Rest - Anuradhapura
People's Rest - Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 500 /இரவுக்கு

24 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Lakeside Villa
Lakeside Villa

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,800 /இரவுக்கு

25 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Room rent in Anuradhapura
Room rent in Anuradhapura

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow - Anuradhapura
Holiday bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 10, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 10,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Blue Pearl Cottage Anuradhapura
Blue Pearl Cottage Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

27 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Vega Holiday Rest - Anuradhapura
Vega Holiday Rest - Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்