காட்டும் 1-25 of 43 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow in Anuradhapura
Holiday bungalow in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HAPPY HOURS-ANURADHAPURA
HAPPY HOURS-ANURADHAPURA

படுக்கை: 10, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Tranquil City Guest- Anuradhapura
Tranquil City Guest- Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 10,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow in Anuradhapura
Holiday bungalow in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - holiday bungalow in Anuradhapura
holiday bungalow in Anuradhapura

படுக்கை: 9, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Guest House for rent in Anuradhapura
Guest House for rent in Anuradhapura

படுக்கை: 8, குளியல்: 8

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 100,000 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Anuradhapura In holiday Room
Anuradhapura In holiday Room

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

7 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday banglow Anuradhapura
Holiday banglow Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - House For Rent in Anuradhapura
House For Rent in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Bungalow in Anuradhapura.
Bungalow in Anuradhapura.

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Nimnara Niwasa Anuradhapura
Nimnara Niwasa Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 600 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday @ Anuradhapura
Holiday @ Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 600 /இரவுக்கு

14 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Tourists resort in Anuradhapura
Tourists resort in Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

15 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HAPPY HOURS-ANURADHAPURA
HAPPY HOURS-ANURADHAPURA

படுக்கை: 10, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

18 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Avinro Garden Hotel in Anuradhapura
Avinro Garden Hotel in Anuradhapura

படுக்கை: 7, குளியல்: 7

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

19 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Villa Tulip Garden In Anuradhapura
Villa Tulip Garden In Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

20 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sasoba Holiday Resort Anuradhapura
Sasoba Holiday Resort Anuradhapura

படுக்கை: 8, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,800 /இரவுக்கு

20 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Room in Anuradhapura
Room in Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

21 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow Anuradhapura
Holiday bungalow Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Malwatuoya holiday bungalow
Malwatuoya holiday bungalow

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Wilpattu Dilsara Holiday Resort.
Wilpattu Dilsara Holiday Resort.

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

22 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Punchi Walawwa Anuradhapura
Punchi Walawwa Anuradhapura

படுக்கை: 7, குளியல்: 7

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,750 /இரவுக்கு

23 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Hotel Blue Moon Anuradhapura
Hotel Blue Moon Anuradhapura

படுக்கை: 8, குளியல்: 8

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,200 /இரவுக்கு

25 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Heritage Hotel (#163)Anuradhapura
Heritage Hotel (#163)Anuradhapura

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,416 /இரவுக்கு

25 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HOTEL PALACE ANURADHAPURA
HOTEL PALACE ANURADHAPURA

படுக்கை: 10+, குளியல்: 8

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,000 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday room in Anuradhapura
Holiday room in Anuradhapura

படுக்கை: 10, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,900 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sineli family villa - Anuradhapura
Sineli family villa - Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்