காட்டும் 1-25 of 39 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Lakeside Villa for Rent in Anuradhapura
Lakeside Villa for Rent in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Selagala Shining Light Resort
Selagala Shining Light Resort

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,700 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - HAPPY HOURS Lodge In Anuradhapura
HAPPY HOURS Lodge In Anuradhapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Bungalow - Anuradhapura
Holiday Bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday Bungalow - Anuradhapura
Holiday Bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sonali Holyday Resort Anuradhapura
Sonali Holyday Resort Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,250 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Uyhpala Family Rest Anuradhapura
Uyhpala Family Rest Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

5 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sasoba Resort Anuradhapura
Sasoba Resort Anuradhapura

படுக்கை: 7, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

6 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday At anuradhapura
Holiday At anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

7 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Rooms for rent anuradhapura
Rooms for rent anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 500 /இரவுக்கு

8 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Sarasa Holiday Home anuradhapura
Sarasa Holiday Home anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 1

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

8 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday bungalow - Anuradhapura
Holiday bungalow - Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

10 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Reliance Holiday Resort, Anuradhapura
Reliance Holiday Resort, Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

11 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Andromeda Hills - Anuradhapura
Andromeda Hills - Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

11 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Short Term Rental House - Anuradhapura
Short Term Rental House - Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

13 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Seasonal Room in Anuradhapura
Seasonal Room in Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

15 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Malwatuoya Holiday Bungalow
Malwatuoya Holiday Bungalow

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,000 /இரவுக்கு

16 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Bungalow for rent in Anuradhapura
Bungalow for rent in Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Rent a Room - Anuradhapura
Rent a Room - Anuradhapura

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,600 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Arunella Holiday Bungalow for rent
Arunella Holiday Bungalow for rent

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

17 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Hotel & 5 Double BR - Anuradhapura
Hotel & 5 Double BR - Anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

19 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Holiday home in Anuradhapura
Holiday home in Anuradhapura

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

20 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Vega Holiday Rest in Anuradhapura
Vega Holiday Rest in Anuradhapura

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

23 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Lakeside Villa for Rent in Anuradhapura
Lakeside Villa for Rent in Anuradhapura

படுக்கை: 6, குளியல்: 6

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

24 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Hotel Blue Pearl - Anuradapura
Hotel Blue Pearl - Anuradapura

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

26 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - Rooms for short & Long Stay anuradhapura
Rooms for short & Long Stay anuradhapura

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 800 /இரவுக்கு

28 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-அனுராதபுரம் - නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර
නවාතැන් පහසුකම් අනුරාධපුර

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அனுராதபுரம், விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,000 /இரவுக்கு

28 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்