ජුකි මැෂින් ඔපරෙටර්වරුන්

அன்று 18 மே 7:59 பிற்பகல், மாலபே, கொழும்பு
232பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 18 ஜுன் 2024
வேலை வழங்குநர்:
man allen pvt ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
2
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-06-18
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Janith Thilanka
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க