ගැහැණු ළමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත

அன்று 22 செப்ட் 5:44 முற்பகல், பன்னிபிட்டிய, கொழும்பு
ரூ 10,000 மாதத்துக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
சொத்தின் வகை:
முகவரி :
pannipitiya
படுக்கை:
1
குளியல்:
1

அம்சங்கள்

தனிப்பட்ட நுழைவு

விளக்கம்
Simple Key Realty
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Simple Key Realty
0773393480
0719274401