දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

Vehicle Permits Wanted!!!

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Printing machine
Printing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Restaurant Items
Restaurant Items

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permits
Vehicle Permits

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,360,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Injection Moulding Machines
Injection Moulding Machines

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AUDLEY H3200D DIGITAL PRINTER
AUDLEY H3200D DIGITAL PRINTER

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Paper cutter Machine
Paper cutter Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 15
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Big Banner Print / Design
Big Banner Print / Design

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 15
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Label Printing / Designing
Label Printing / Designing

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 90

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - SORD Offset Printing Machine
SORD Offset Printing Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,800,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Heidelberg SORKZ - 2 Colour Offset
Heidelberg SORKZ - 2 Colour Offset

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,000,000

දින 18
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Print Service
Print Service

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 500

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Turn buckle and shackles
Turn buckle and shackles

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AUDLEY S2000 DIGITAL PRINTER MACHINE
AUDLEY S2000 DIGITAL PRINTER MACHINE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 910 kVA Cat generator
910 kVA Cat generator

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,000,000

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAT WATER BASE
JAT WATER BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,743

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - KOEBAU Printing machine
KOEBAU Printing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - UPS systems
UPS systems

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 295,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Air compressor
Air compressor

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 43
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Business Cards Visiting Printing
Business Cards Visiting Printing

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 800

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cafe items
Cafe items

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 44
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Handbills / Brochures Print
Handbills / Brochures Print

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 7

දින 45
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - PRINTING & ADVERTISING
PRINTING & ADVERTISING

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 47
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - මුද්‍රණ කටයුතු / ඩිසයින් වැඩ Prints
මුද්‍රණ කටයුතු / ඩිසයින් වැඩ Prints

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 48
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - High Quality Banners Stickers Printing
High Quality Banners Stickers Printing

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!