දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Quality Banner Sticker Printing
Quality Banner Sticker Printing

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Glasse table and dryers for sale.
Glasse table and dryers for sale.

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Genarator
Genarator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 650,000

දින 2
Vehicle Permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,600,000

දින 2
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Quality Banner Sticker Printing
Quality Banner Sticker Printing

සාමාජිකයාගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 50

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Disc Grinding mill machine
Disc Grinding mill machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CRISPY CHICKEN MACHINE
CRISPY CHICKEN MACHINE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 1 KW Solar System
1 KW Solar System

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 215,000

දින 25
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Industrial Electrical Products for Sale
Industrial Electrical Products for Sale

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 150

දින 26
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Pvc Reducing Belformed Tee.
Pvc Reducing Belformed Tee.

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 23,500

දින 30
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 90 Kva Denyo Genarator
90 Kva Denyo Genarator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,400,000

දින 31
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAT WATER BASE
JAT WATER BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,742

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Automatic Filling & Packing Machine
Automatic Filling & Packing Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 458,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Ijima Bf-1030 Die cutting
Ijima Bf-1030 Die cutting

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - GTO 46 Np
GTO 46 Np

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Book wire stiching machine
Book wire stiching machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Plate marker
Plate marker

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Book Swing Machine
Book Swing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,500,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Folding machine shoei Japan
Folding machine shoei Japan

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,300,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Perpration machine
Perpration machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Folding machine shoes
Folding machine shoes

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Three knife trimmer
Three knife trimmer

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Paper cutter Chinese -36
Paper cutter Chinese -36

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Folding machine Kord size
Folding machine Kord size

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,300,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Paper cutter 141/2" German
Paper cutter 141/2" German

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Book swing Machine
Book swing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!