මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාද්දුව හිදී උපකාරක පන්ති සහ අමතර ඉගැන්වීම්

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි