වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- හලාවත
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- හලාවත

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක / කොළඹ - නාත්තන්ඩිය
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක / කොළඹ - නාත්තන්ඩිය

SSM Pvt Ltd

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Trainee Manager - Puttalam
Trainee Manager - Puttalam

Optimo Group

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සොසේජස් කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - හලාවත
සොසේජස් කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - හලාවත

Easy job Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - நாத்தண்டிய
கொழும்பு துறைமுகத் ஊழியர்கள் - நாத்தண்டிய

Factoy recruitment company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Manager - Chilaw
Manager - Chilaw

Optimo International

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Training Manager - Chilaw
Training Manager - Chilaw

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Training Supervisor - Dankotuwa
Training Supervisor - Dankotuwa

Optimo International

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Trainee Sales Rep - Wennappuwa

Reputed Motor Spare parts organization

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Trainee Assistant Manager - Chilaw
Trainee Assistant Manager - Chilaw

Optimo Group

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- හලාවත
බෙදාහැරීමේ නියෝජිත.- හලාවත

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සුපරීක්ෂක - හලාවත
සුපරීක්ෂක - හලාවත

optimo international

රු 55,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - වෙන්නප්පුව
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - වෙන්නප්පුව

Talent Job (pvt) Ltd

රු 1,000 - 1,350

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මාරවිල
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - මාරවිල

Talent Job (pvt) Ltd

රු 1,000 - 1,350

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - නාත්තණ්ඩිය
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - නාත්තණ්ඩිය

Talent Job (pvt) Ltd

රු 1,000 - 1,350

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - පුත්තලම
ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - පුත්තලම

Talent Job (pvt) Ltd

රු 1,000 - 1,350

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Packing Vacancy - Dankotuwa
Packing Vacancy - Dankotuwa

sunstart

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සුපවයිසර් - භලාවත
සුපවයිසර් - භලාවත

THE GRANTON GROUP

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - මාරවිල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - මාරවිල

Talent Job (pvt) Ltd

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Hotel All Rounder - Puttalam

Funky Far Nest

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Training Supervisor - Marawila
Training Supervisor - Marawila

Granton group

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Supervisor - Nattandiya
Supervisor - Nattandiya

Optimo International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Assistant Manager Kalpitiya

Funky Far Nest

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සහකාර සුපරික්ෂක - නාත්තන්ඩිය
සහකාර සුපරික්ෂක - නාත්තන්ඩිය

optimo international

රු 45,500 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Production Vacancy - Dankotuwa

sunstart

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සුපරීක්ෂක - මාරවිල
සුපරීක්ෂක - මාරවිල

THE GRANTON GROUP

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!