වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Financial Planning Executive - Puttalam
Financial Planning Executive - Puttalam

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 37
ජංගම අලෙවි නියෝජිතවරියන් - දන්කොටුව

ගමගේ පුද්ගලික ආයතනය

රු 0 - 60,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - විදුලි කාර්මිකයින් - පුත්තලම
විදුලි කාර්මිකයින් - පුත්තලම

Pehasara Consulting Service

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Sales Executive - Puttalam

coral property developer

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- හලාවත
සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- හලාවත

DMI(Pvt)Ltd

රු 35,000 - 37,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - මෝටර් මිකෑනික්වරුන් අවශ්‍යයි - පුත්තලම
මෝටර් මිකෑනික්වරුන් අවශ්‍යයි - පුත්තලම

Pehasara Consulting Service

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Promotion Manager Wennapuwa
Promotion Manager Wennapuwa

DMI international

රු 35,000 - 85,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Training supervisor - Dankotuwa

asia group and ruvisia advertising

රු 50,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Merchandiser (ප්‍රදර්ශක) - Dankotuwa
Merchandiser (ප්‍රදර්ශක) - Dankotuwa

Monica Home Need

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Manager - Dankotuwa
Manager - Dankotuwa

Monica Home Need

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Steward - All Island
Steward - All Island

new hotel grup

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Hotel Staff Needed - Puttalam

Wilpattu Nature Resort

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Marketing Executives - Fixed Deposits
Marketing Executives - Fixed Deposits

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - පරිපාලන නිලධාරි(කාන්තා/පිරිමි)- පුත්තලම
පරිපාලන නිලධාරි(කාන්තා/පිරිමි)- පුත්තලම

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සහාය කළමනාකරු (මාරවිල )
සහාය කළමනාකරු (මාරවිල )

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Pre School Teachers - Dankotuwa
Pre School Teachers - Dankotuwa

Dankotuwa International Pre-School

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Team Members - Wennappuwa
Team Members - Wennappuwa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Tinker Cum Painter - Puttalam
Tinker Cum Painter - Puttalam

IDEAL Group

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales & Marketing staff - Chilaw
Sales & Marketing staff - Chilaw

Ramford Institute of Business Management

රු 35,000 - 160,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales Representative - Chilaw
Sales Representative - Chilaw

Naturelac Paints (Pvt) Ltd - Gampaha

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Quality Control Officer - Wennappuwa
Quality Control Officer - Wennappuwa

LIHINI SEAFOODS (PVT) LTD

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ශාඛා කලමනාකරු
ශාඛා කලමනාකරු

Dilshan Trade Centre

රු 35,000 - 60,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Technician - Madurankuliya
Technician - Madurankuliya

Saram Eco Solutions (Pvt) Ltd

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - වාහන විදුලි කාර්මිකයින් - පුත්තලම
වාහන විදුලි කාර්මිකයින් - පුත්තලම

Aradana Institute

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Sales Representatives,stores clerks

Repafed Establishment

රු 20,000 - 30,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!