වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Junior Team Leader - Kalpitiya
Junior Team Leader - Kalpitiya

Ruuk Village (Pvt) LTd

රු 20,000 - 35,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - JCB සහයක - පුත්තලම්
JCB සහයක - පුත්තලම්

Pehasara Consulting Service

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales Executive - Puttalam
Sales Executive - Puttalam

Delmege Forsyth & Co. ltd

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Vehicles Representative -Wennappuwa

Senarath Lanka Motors

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Cash Collecting Officer - Wennappuwa
Cash Collecting Officer - Wennappuwa

Olemi Capital Pvt Ltd

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales Representative Dankotuwa
Sales Representative Dankotuwa

Monica Homeneed

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Supervisor (Male / Female)- Puttalam
Supervisor (Male / Female)- Puttalam

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Senior Cook - Puttalam

Leading Hotel

රු 25,000 - 35,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Data Entry Operators - Chilaw
Data Entry Operators - Chilaw

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - මුදල් අයකැමි - වෙන්නප්පුව
මුදල් අයකැමි - වෙන්නප්පුව

Keells Super Careers

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - මෙහෙයුම් සේවා සහයක - වෙන්නප්පුව
මෙහෙයුම් සේවා සහයක - වෙන්නප්පුව

Keells Super Careers

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ජේෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා සහායක
ජේෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා සහායක

Keells Super Careers

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Data Entry Operators - Puttalam
Data Entry Operators - Puttalam

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Crew Members - Wennappuwa
Crew Members - Wennappuwa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Kitchen Helper - Wennappuwa
Kitchen Helper - Wennappuwa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Marketing Executive - Marawila
Marketing Executive - Marawila

KEBA Electronics

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Data Entry Operator - Wennapuwa
Data Entry Operator - Wennapuwa

Maliban Biscuits Distributors

රු 12,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සහාය කළමනාකරු - දංකොටුව
සහාය කළමනාකරු - දංකොටුව

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
Office Assistant ( Female ) - Puttalam

Farsana Oil Mill

රු 15,000 - 20,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Marketing Executive - Nattandiya
Marketing Executive - Nattandiya

Ceylinco VIP on The Spot

රු 45,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Graphic Designer - Chilaw
Graphic Designer - Chilaw

PRINT X LANKA (PVT) LTD

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - අලෙවි විධායක - වෙන්නප්පුව
අලෙවි විධායක - වෙන්නප්පුව

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Area Sales Manager - Wennappuwa
Area Sales Manager - Wennappuwa

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
Japanese language Teacher - Marawila

Vinuch Consultants Marawila

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Cash Collecting Officer - Wennappuwa
Cash Collecting Officer - Wennappuwa

Olemi Capital Pvt Ltd

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!