වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Beautician - Wennappuwa
Beautician - Wennappuwa

Salon J

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් - පුත්තලම
සැහැල්ලූ වාහන රියදුරන් - පුත්තලම

Aradana Institute

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Marketing Executive - Nattandiya
Marketing Executive - Nattandiya

Ceylinco General Insurance (VIP on the Spot)

රු 30,000 - 35,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Arabic Teacher
Arabic Teacher

Middlesex College (International)

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Excavator Operator - Puttalam
Excavator Operator - Puttalam

VDR Company

රු 30,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - බරවාහන රියදුරු - පුත්තලම්
බරවාහන රියදුරු - පුත්තලම්

VDR Company

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - පුහුණු කලමනාකරු - මාරවිල
පුහුණු කලමනාකරු - මාරවිල

Optimo International

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Driver - Chilaw

Asion (pvt) ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
A Chef Needed ,Tourist Hotel Kalpitiya

Wind hotels

රු 30,000 - 40,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ලේබල් අංශ සේවක - දංකොටුව
ලේබල් අංශ සේවක - දංකොටුව

Solutions (PVT) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - දංකොටුව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - දංකොටුව

Solutions (PVT) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Manager - Chilaw
Manager - Chilaw

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Sales Executive - Nattandiya

Fusion Management Servies.

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - ඇසුරුම් අංශ සේවක - දංකොටුව
ඇසුරුම් අංශ සේවක - දංකොටුව

solution (pvt) Ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Trainee Supervisor(Male/Female)-Puttalam
Trainee Supervisor(Male/Female)-Puttalam

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Food Sales Representative -Chilaw
Food Sales Representative -Chilaw

The Headmasters Lanka (pvt) Ltd.

රු 30,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Dealer Sales Representative - Chilaw
Dealer Sales Representative - Chilaw

The Headmasters Lanka (pvt) Ltd.

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Food Sales Representative-Wennappuwa
Food Sales Representative-Wennappuwa

The Headmasters Lanka (pvt) Ltd.

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales Assistant - Nathandiya
Sales Assistant - Nathandiya

StarNet Computer and Mobile

රු 8,000 - 30,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
සහාය කළමනාකරු - හලාවත

Optimo International

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Data Entry Operator - Nattandiya

Nattandiya Service Station

රු 25,000 - 28,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Office Assistant - Nattandiya

Nattandiya Filling Station

රු 25,000 - 28,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Recoveries Executive - Puttalam
Recoveries Executive - Puttalam

Abans Finance PLC

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Sales Assistant - Wennappuwa
Sales Assistant - Wennappuwa

Kinta Kids

රු 20,000 - 35,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Showroom Manager - Puttalam
Showroom Manager - Puttalam

Softlogic Retail Private Limited

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!