වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - දංකොටුව - සුපරික්ෂක
දංකොටුව - සුපරික්ෂක

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Marketing Executive - Chilaw
Marketing Executive - Chilaw

Ceylinco general insurance Ltd

රු 20,000 - 45,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Data Entry Operators - Chilaw
Data Entry Operators - Chilaw

Online Advertising

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Office Assistant - Puttalam

Farsana Oil Mill

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - සහාය කළමනාකරු -හලාවත
සහාය කළමනාකරු -හලාවත

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Receptionist - Dankotuwa

Top Careers Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Supervisor - Dankotuwa
Supervisor - Dankotuwa

Top Career (pvt) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Cook - Puttalam
Cook - Puttalam

kitelantis

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Housekeeper - Marawila
Housekeeper - Marawila

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - පුත්තලම
කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - පුත්තලම

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - මාරවිල
කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - මාරවිල

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - නාත්තණ්ඩිය
කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - නාත්තණ්ඩිය

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - දංකොටුව
කොළඹ වරාය අංශයට සේවකයින් - දංකොටුව

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - அறை உதவியாளர் - சிலாபம்
அறை உதவியாளர் - சிலாபம்

daylight (pvt) ltd

රු 35,000 - 36,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කාර්මික ශිල්පින් - පුත්තලම
කාර්මික ශිල්පින් - පුත්තලම

Lanka Bell Limited

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-වෙන්නප්පුව
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-වෙන්නප්පුව

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Crew Members-Wennappuwa
Crew Members-Wennappuwa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Dialog Sales Representative - Chilaw
Dialog Sales Representative - Chilaw

Dialog Axiata

රු 20,000 - 60,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Chef - Kalpitiya

Kite Asia

රු 30,000 - 35,000

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - நிறுவனத்தின் இயக்கிகள் - சிலாபம்
நிறுவனத்தின் இயக்கிகள் - சிலாபம்

DL LANKA

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Room Assistant - All Island
Room Assistant - All Island

DL LANKA

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - Finance Assistant - Anamaduwa Branch
Finance Assistant - Anamaduwa Branch

CB Lanka Microcredit Limited.

පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Training Assistant Manager - Chilaw

GM International

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் -புத்தளம்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் -புத்தளம்

S M C Holdings

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පුත්තලම - පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)-හලාවත
පුහුණු සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)-හලාවත

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 34,000

සාමාජිකයාපුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!