මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පුත්තලම් හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි