දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Flask (new Colors)
Orchid Flask (new Colors)

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - FOXTAIL PLANTS
FOXTAIL PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Aloe Vera ( Komarika) Plant
Aloe Vera ( Komarika) Plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 90

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Papaya Plants
Papaya Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....
ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Australian naran pela
Australian naran pela

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සුදු පාට සහ දම් orchid මල්
සුදු පාට සහ දම් orchid මල්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - මුගුණු වැන්න
මුගුණු වැන්න

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ
Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!