දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න
වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පදුරැ ගස්
පදුරැ ගස්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 160

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කාබනික ලෙමන් වගාවෙන් ජයක්
කාබනික ලෙමන් වගාවෙන් ජයක්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Bija Iguru Vikinimata
Bija Iguru Vikinimata

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium King
Anthurium King

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Vitchita Gold Plants
Vitchita Gold Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Foxtail Plants
Foxtail Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ලෙමන් දෙහි පැල
ලෙමන් දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පැපොල් පැල විකිනීමට (Red Lady )
පැපොල් පැල විකිනීමට (Red Lady )

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සුදු උන
සුදු උන

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchids plants
Orchids plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Komarika Pela
Komarika Pela

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Plants & seeds
Plants & seeds

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....
ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න
වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!