දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සුදු පාට සහ දම් orchid මල්
සුදු පාට සහ දම් orchid මල්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - මුගුණු වැන්න
මුගුණු වැන්න

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ
Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchids plants
Orchids plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 570

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Birdnest plant tree
Birdnest plant tree

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,500

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Palms tree
Palms tree

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්
සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - NUGA PLANTS
NUGA PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Palm Trees
Coconut Palm Trees

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Imported Orchid Plants
Imported Orchid Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 53
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක
ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!