දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional Product Photography
Professional Product Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Camping hammocks for rent
Camping hammocks for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 100

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Camping tents for rent
Camping tents for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 650

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Camping tents for rent
Camping tents for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 450

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector+Screen for rent
Projector+Screen for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding cake
Wedding cake

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 50

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional Interior Photography
Professional Interior Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Camping tent for rent
Camping tent for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Lighting - Hall
Wedding Lighting - Hall

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - GOBO Lighting / Name Projection
GOBO Lighting / Name Projection

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED/ Tungsten Fairy Lights
LED/ Tungsten Fairy Lights

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Up Lighting - Hall Color washing
LED Up Lighting - Hall Color washing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Backdrop - Star Cloths
LED Backdrop - Star Cloths

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Cinematography
Wedding Cinematography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Systems for Wedding Occasions
Sound Systems for Wedding Occasions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Systems Projectors/ LED Walls
Multimedia Systems Projectors/ LED Walls

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Party Photography | Event
Birthday Party Photography | Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Star Lights - Fairy
Star Lights - Fairy

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Lighting & Sounds for Rent
Lighting & Sounds for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Public Address System Installations
Public Address System Installations

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Pre Shoot
Wedding Pre Shoot

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Lighting System Installation
Lighting System Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Systems for Small Events
Sound Systems for Small Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage and Dance Floor
Stage and Dance Floor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!