වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 152 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Area Sales Manager-Negombo/Kadawatha
Area Sales Manager-Negombo/Kadawatha

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - English Teachers - Negombo
English Teachers - Negombo

Ramford Institute of Business Management

රු 15,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පේස්ටි කඩ සේවකයින් (ගැහැණූ /පිරිමි)
පේස්ටි කඩ සේවකයින් (ගැහැණූ /පිරිමි)

රනීෂා බේකර්ස්

රු 25,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Accounts Assistant - Negombo
Office Accounts Assistant - Negombo

Kins Global Trading (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - රියදුරු - මීගමුව
රියදුරු - මීගමුව

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මුරකරු - මීගමුව
මුරකරු - මීගමුව

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෑල්ඩින්කරුවන් - මීගමුව
වෑල්ඩින්කරුවන් - මීගමුව

SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Receptionist - Negombo
Receptionist - Negombo

Ramford Institute of Business Management

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Telesales Executives negombo
Telesales Executives negombo

Ramford Institute of Business Management

රු 15,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Assistant - Female
Accounts Assistant - Female

Help Grow Lanka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වාහන ස්ටිකර්/ටින්ටඩ් - මීගමුව
වාහන ස්ටිකර්/ටින්ටඩ් - මීගමුව

DHT Motors & Advertising

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Collection Officer - Negombo
Collection Officer - Negombo

BRESCIA GRAMEEN PVT LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුනු කර්මික ශිල්පී - මීගමුව
පුහුනු කර්මික ශිල්පී - මීගමුව

isuru recruitment

රු 24,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Teacher assistants - Negombo
Teacher assistants - Negombo

Ramford Institute of Business Management

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Lecturers - Negombo
Lecturers - Negombo

Ramford Institute of Business Management

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Negombo
Sales Representative - Negombo

Naturelac Paints (Pvt) Ltd - Gampaha

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Accountant(Female) - Negombo
Assistant Accountant(Female) - Negombo

FORMULA EXPRESS (PVT) LTD

රු 30,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Negombo
Graphic Designer - Negombo

E.M.TOCO INTERNATIONAL(PVT)LTD

රු 18,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Ticketing Officer - Negombo
Ticketing Officer - Negombo

OLEMI TRAVELS (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Management Trainee - Negombo
Management Trainee - Negombo

Ramford Institute of Business Management

රු 10,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Accountant - Negambo
Assistant Accountant - Negambo

Ramford Institute of Business Management

රු 10,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - මීගමුව
සුපරීක්ෂක - මීගමුව

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor -Negombo
Supervisor -Negombo

E.M.TOCO INTERNATIONAL(PVT)LTD

රු 35,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant Manager - Negombo
Assistant Manager - Negombo

Optimo International

රු 25,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
Import Coordinator - Negombo

SERENDIB PRIME SEAFOOD PVT LTD

රු 20,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Secretary / Personal Assistant- Negambo
Secretary / Personal Assistant- Negambo

Ramford Institute of Business Management

රු 15,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!