දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tool set 40 items
Tool set 40 items

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Cake Mixture
Cake Mixture

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Ice Cream Machine
Ice Cream Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 105,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Brass hinges making machinery
Brass hinges making machinery

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Corde printing machine
Corde printing machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,990,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tea Shop Accessories
Tea Shop Accessories

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Concrete Mixture
Concrete Mixture

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Hi pressure pumps
Hi pressure pumps

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Machine
Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,150,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - අංග සම්පූර්ණ කළුගල් මෝලක් විකිණීමට
අංග සම්පූර්ණ කළුගල් මෝලක් විකිණීමට

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,500,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - GTO 52 Offset Machine
GTO 52 Offset Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Digital Printer
Digital Printer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Bail Machine for urgent sale.
Bail Machine for urgent sale.

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Zoje overlock machine and normal
Zoje overlock machine and normal

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kitchen Items
Kitchen Items

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!