දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Wood drying kiln
Wood drying kiln

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Block gal machine
Block gal machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Printing Machine (KORS)
Printing Machine (KORS)

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - කොන්ක්‍රීට් කපන මැෂිමක්
කොන්ක්‍රීට් කපන මැෂිමක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - වැකර් මැෂිමක් විකිණීම
වැකර් මැෂිමක් විකිණීම

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Food Cabin
Food Cabin

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Heavy duty pipes
Heavy duty pipes

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 3D Sublimation Machine with accessories
3D Sublimation Machine with accessories

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 170,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Album laminating machine
Album laminating machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - KORA 18x24 Long Box
KORA 18x24 Long Box

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,450,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kottu Grill
Kottu Grill

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - යෝගට් ඉන්කියුබේටරය
යෝගට් ඉන්කියුබේටරය

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - පිටි හලන යන්ත්‍රය
පිටි හලන යන්ත්‍රය

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - wedding set complete
wedding set complete

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Soil Brick Machine
Soil Brick Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Juki Machine Button Attacher
Juki Machine Button Attacher

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Wood Cutting Machine - ලී මෝලක්
Wood Cutting Machine - ලී මෝලක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 385,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 3 wheel service station tools
3 wheel service station tools

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Interlock & paving block Machine
Interlock & paving block Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!