දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 3D Sublimation Machine with accessories
3D Sublimation Machine with accessories

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Yanmar 10 kVA
Yanmar 10 kVA

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 275,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Album laminating machine
Album laminating machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - KORA 18x24 Long Box
KORA 18x24 Long Box

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,450,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kottu Grill
Kottu Grill

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - යෝගට් ඉන්කියුබේටරය
යෝගට් ඉන්කියුබේටරය

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - පිටි හලන යන්ත්‍රය
පිටි හලන යන්ත්‍රය

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - wedding set complete
wedding set complete

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Soil Brick Machine
Soil Brick Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Juki Machine Button Attacher
Juki Machine Button Attacher

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 220,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Wood Cutting Machine - ලී මෝලක්
Wood Cutting Machine - ලී මෝලක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 385,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generators
Generators

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,100,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - KV 90. Generator
KV 90. Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,050,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 3 wheel service station tools
3 wheel service station tools

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Interlock & paving block Machine
Interlock & paving block Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Ice cream machine
Ice cream machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Fiber blocks {achchu}
Fiber blocks {achchu}

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 31,000

දින 29
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Route Permit
Route Permit

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,500,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Lathe Machine
Lathe Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 40
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - 13HP power Honda generator
13HP power Honda generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 150,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - STAHL Folding Machine 20"x30"
STAHL Folding Machine 20"x30"

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 975,000

දින 43
ඔෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 47
Screen printing machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Baby overlock Machine
Baby overlock Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!